Okresní soud Olomouc č. j. 11 C 54/2015 - 238 –– protinávrh – reakce na výzvu vyloučení soudce ze dne 17. 3. 2016 obdržené dne 23. 3. 2016Okresní soud Olomouc


Č. j. 11 C 54/2015 -238 –– protinávrh – reakce na výzvu vyloučení soudce ze dne 17. 3. 2016 obdržené dne 23. 3. 2016

Žalobce                                                                       
Dušan Dvořák, MMCA                                       
naroz. 12. 1. 1962                                                         
798 55 Ospělov 6

Zastoupen dle § 26, odst. 3 o.s.ř.
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 226 70 232
Tylova 963/2, 77900 Olomouc
V zastoupení Josefem Pospíšilem, McA
779 00 Olomouc         
                             
Žalovaný:
Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo náměstí 5
771 11 Olomouc


Doplňuji údaje dle výzvy soudu:

1)   Označení soudce, který má být vyloučen: JUDr. Jaroslava Jechová

2)   Odůvodnění: Soudkyně nemůže jednat nestranně o žalobě protinávrhu, neboť v rozporu se základními právy danými LZPS a právem na rovnost účastníků řízení a právem na spravedlivý proces v řízení Č. j. 11 C 54/2015 dne 16.2.2016 zcela ignorovala důkazy ve spisu, že žalovaný (VNOL) nesplnil základní podmínky k vymáhaní platby. Žalovaný neměl splněny tyto zákonné povinnosti: a) mít při přijmu lékaře a mít vzdělaný personál, b) řešit stížnost na nezákonné jednání personálu PZS VNOL dne 7. 4. 2014 ze zákona o zdravotních službách dle §§ 93 -94, c) vykonávat zákonné povinnosti dle tabákového zákona dle §§ 17 – zejména 19 (zákonem vymáhaná krátká intervence nebyla rovněž provedena), d) vést pracoviště dle nového protitabákového zákona z roku 2005, nikoliv z roku 1989 (viz provozní směrnice PZS VNOL).

3)   Kdy se účastník o podjatosti dozvěděl: 16. 2. 2016

4)   Viz spis.

V Olomouci dne 24. 3. 2016                                  Josef Pospíšil, McA
                                                                           i.s. Dušan Dvořák,MMCA