Ministerstvu obrany

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 77900 Olomouc

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Z podnětu Veřejného ochránce práv ( č.j. 529/2015/VOP/PH a  č.j. 529/2015/VOP/MJ) ministerstvo obrany šetří po téměř dvou letech od události stížnost na VNOL dle § 94 zákona o zdravotních službách a opětovně mne obtěžuje přípisy, abych vydal souhlas se zapůjčením zdravotnické dokumentace, což nemá s danou věcí, jaké služby VNOL poskytovalo, nic společného. Včera jsem obdržel přípis z 11.3.2016 jako reakci na níže uvedené odmítavé sdělení ze 7,3.2016, viz příloha

Sdělte, na základě jakého ustanovení a jakého zákona se domáháte daných informací a jaké konkrétní skutečnosti potřebujete ověřit, aby doložili porušení zákona.
Děkuji
24.3.2016 Dušan Dvořák

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 77900 Olomouc
Okresní soud v Olomouci               Ministerstvo obrany        Veřejný ochránce práv
Č.j. 11 C 54/2015               č.j. 41-3/2016-1150      č.j. 529/2015/VOP/PH
č.j. 39 NC 1631/2012 a 5 Nt 120/2014                      č.j. 529/2015/VOP/MJ
Věc: k řízení komise MO ČR ve věci stížnosti podavatele na VNOL dle §§ 93 a 94 zákona o zdravotních službách za jednání VNOL dne 7. 4. 2014 na popud VOP 
1.    Předně se nedomnívám, že komise MO ČR potřebuje znát jakékoliv moje osobní zdravotní údaje k vyšetření neplnění si zákonných povinností VNOL a MO ČR a jeho pracovníků dle zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., zákona o ochraně před OPL č. 379/2005 Sb., za zákona o znalcích č. 36/1967 Sb., infozákona   č. 106/1999 Sb. a přestupků a nevhodného chování pracovníků VNOL spočívající v poškození zdraví, krádeži a poničení majetků na VNOL od 2.30 – 13.00 hod. dne 7. 4. 2014.  
2.    Na http://verejny-ochrance-prav.blogspot.com/ jsou doloženy důkazy dlouhodobého nezákonného jednání VNOL a jeho pracovníků a porušování pravidel dle zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., zákona o ochraně před OPL č. 379/2005 Sb., za zákona o znalcích č. 36/1967 Sb., infozákona   č. 106/1999 Sb. ještě před dnem 7. 4. 2014 MUDr. Bilík, Faldyna, Žádník, Kučová + vedení VNOL).
3.    Na http://verejny-ochrance-prav.blogspot.com/ a v příjmovém listě služby konajícího lékaře MUDr. Kubáta ve VNOL dne 7.4.2014 ve 2:56 a dne 24.8.2014 u PK MMOL ve vyjádření k jednání dne 7.4.2014 na VNOL službu konající lékař Kubát, nepřítomný příjmu, hospitalizaci a přikurtování (cca 2:30) – porušení zákona o ZS – uvedl, že podavatel nemá žádné oděrky v obličeji a má u sebe konopí, avšak jak doložila nejen při příjmu ve 13.00 hod. Policie ČR, VNOL propustila podavatele zbitého ve tváři (2 lékaři VNOL byly v dekurzu doloženy hematomy), okradeného (nevydána krabička s konopím a dárkem (cca 20 tisíc Kč) a vydány zcela poničené brýle bez skla (cca 7 tisíc Kč). Za této situace a dotace 500 tisíc Kč/ měsíčně od KÚOK si VNOL naúčtovalo 2.500 Kč za pobyt dne 7.4.2014.
4.     Na http://verejny-ochrance-prav.blogspot.com/ jsou doloženy Směrnice PZS VNOL zaslané ředitelem VNOL dne 21. 3. 2015 fungující v režimu zákona  č. 37/1989 Sb. , což je porušení zákona č. 379/2005 Sb., což také vysvětluje nadměrnou délku zadržení nikoliv na dobu nezbytně nutnou, neproškolovaní pracovníků (školení policií je nonsens) a neprovádění POVINNÉ zákonné intervence a zajištění lékařské služby po celou dobu služby. 
5.    Na http://verejny-ochrance-prav.blogspot.com/ jsou doloženy důkazy, že jednání vedoucího PZS žádajícího (PK MMMOL dne 24.8.2014 přísné potrestání - viz bod 8)  vůči podavateli dne 3.2.2013 označil za nezákonné veřejný ochránce práv (vi bod 1). 
S pozdravem
Dne 7.3.2016                           Dušan Dvořák