Ministerstvu obrany a soudu a VOP

V Praze dne 8.3.2016
e-podatelnaMO@army.cz
Vaše identifikace:
ID podání: 23390


Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 77900 Olomouc

Okresní soud v Olomouci               Ministerstvo obrany        Veřejný ochránce práv
Č.j. 11 C 54/2015               č.j. 41-3/2016-1150      č.j. 529/2015/VOP/PH
č.j. 39 NC 1631/2012 a 5 Nt 120/2014                      č.j. 529/2015/VOP/MJ

Věc: k řízení komise MO ČR ve věci stížnosti podavatele na VNOL dle §§ 93 a 94 zákona o zdravotních službách za jednání VNOL dne 7. 4. 2014 na popud VOP 

1.    Předně se nedomnívám, že komise MO ČR potřebuje znát jakékoliv moje osobní zdravotní údaje k vyšetření neplnění si zákonných povinností VNOL a MO ČR a jeho pracovníků dle zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., zákona o ochraně před OPL č. 379/2005 Sb., za zákona o znalcích č. 36/1967 Sb., infozákona   č. 106/1999 Sb. a přestupků a nevhodného chování pracovníků VNOL spočívající v poškození zdraví, krádeži a poničení majetků na VNOL od 2.30 – 13.00 hod. dne 7. 4. 2014.  

2.    Na http://verejny-ochrance-prav.blogspot.com/ jsou doloženy důkazy dlouhodobého nezákonného jednání VNOL a jeho pracovníků a porušování pravidel dle zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., zákona o ochraně před OPL č. 379/2005 Sb., za zákona o znalcích č. 36/1967 Sb., infozákona   č. 106/1999 Sb. ještě před dnem 7. 4. 2014 MUDr. Bilík, Faldyna, Žádník, Kučová + vedení VNOL).

3.    Na http://verejny-ochrance-prav.blogspot.com/ a v příjmovém listě služby konajícího lékaře MUDr. Kubáta ve VNOL dne 7.4.2014 ve 2:56 a dne 24.8.2014 u PK MMOL ve vyjádření k jednání dne 7.4.2014 na VNOL službu konající lékař Kubát, nepřítomný příjmu, hospitalizaci a přikurtování (cca 2:30) – porušení zákona o ZS – uvedl, že podavatel nemá žádné oděrky v obličeji a má u sebe konopí, avšak jak doložila nejen při příjmu ve 13.00 hod. Policie ČR, VNOL propustila podavatele zbitého ve tváři (2 lékaři VNOL byly v dekurzu doloženy hematomy), okradeného (nevydána krabička s konopím a dárkem (cca 20 tisíc Kč) a vydány zcela poničené brýle bez skla (cca 7 tisíc Kč). Za této situace a dotace 500 tisíc Kč/ měsíčně od KÚOK si VNOL naúčtovalo 2.500 Kč za pobyt dne 7.4.2014.

4.     Na http://verejny-ochrance-prav.blogspot.com/ jsou doloženy Směrnice PZS VNOL zaslané ředitelem VNOL dne 21. 3. 2015 fungující v režimu zákona  č. 37/1989 Sb. , což je porušení zákona č. 379/2005 Sb., což také vysvětluje nadměrnou délku zadržení nikoliv na dobu nezbytně nutnou, neproškolovaní pracovníků (školení policií je nonsens) a neprovádění POVINNÉ zákonné intervence a zajištění lékařské služby po celou dobu služby. 

5.    Na http://verejny-ochrance-prav.blogspot.com/ jsou doloženy důkazy, že jednání vedoucího PZS žádajícího (PK MMMOL dne 24.8.2014 přísné potrestání - viz bod 8)  vůči podavateli dne 3.2.2013 označil za nezákonné veřejný ochránce práv (vi bod 1). 

S pozdravem

Dne 7.3.2016                           Dušan Dvořák