Vojenská nemocnice

Dušan Dvořák, MMCA, narozen 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc


Vojenská nemocnice v Olomouci

Věc: žádost o informace dle infozákona

Zašlete mi prosím kopii rozhodnutí VNOL na níže uvedenou žádost o informace uvedenou v příloze, neboť se mne žádost osobně dotýká.

Děkuji

Dne 28.2.2016      

Duša Dvořák, MMCA


Příloha:


Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů.
Člen asociace Open Royal Academy. Registrace u ČR dne 26. 7. 2000 pod IČ: 706 312 98. Adresa: Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – Dejvice
Plk. MUDr. Lubomír Dobeš, ředitel
Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo náměstí 5, 771 11 Olomouc


Věc: stížnost na povinného dle zákona č. 106/1999 Sb. 


 Odůvodnění: Zaslali jsme 8.1 2014 níže uvedenou žádost Vojenské nemocnici v Olomouci. Povinný nevydal informace v zákonné lhůtě. Podali jsme 29. 1. 2014  jeho prostřednictvím stížnost dle zákona č.106/1999 Sb. a tuto současně adresovali MZ ČR v domnění, že jde o nadřízený orgán. MZ ČR nás však odkázalo na MO ČR. Dodáváme, že žádost a stížnost jsme zaslali v souladu s judikaturou, která jednoznačně dovodila, že trestní, civilní či správní úkon, který je podáván elektronicky (datovou zprávou) nemusí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem, obsahuje-li potřebné identifikační údaje (viz naposledy rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2013, č. j. 8 Ans 15/2012-34 nebo rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 12. 2012, č. j. 8 A 52/2012-47, obě rozhodnutí jsou dostupná na webové stránce Nejvyššího správního soudu). Žádost (viz níže) i stížnost všechny potřebné identifikační údaje obsahuje. Žádáme nadřízený orgán, aby povinnému nařídil splnit zákonnou povinnost a ten informace vydal. Žádost je uvedena v příloze. Sdělujeme, že jsme v průběhu řízení změnili sídlo na výše uvedené. 

 S pozdravem         

Zuzana Majerová Zahradníková, McA, předsedkyně správní rady
V Olomouci dne 3. 2. 2014 

Příloha: žádost ze dne 8. 1. 2014
Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů. Člen asociace Open Royal Academy. Registrace u ČR dne 26. 7. 2000. IČ: 706 312 98. Sídlo: Tylova 711/1, 779 00 Olomouc. Členové správní rady: Zuzana Majerová Zahradníková, McA, předsedkyně, MUDr. Aleš Skřivánek, PhD. A Vanda Dvořáková, McA. Právnická osoba dle § 3042 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník k 1. 1. 2014.   

 Vojenská nemocnice Olomouc

Sušilovo náměstí 5, 771 11 Olomouc

Věc:
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.
Podle podatelny VNOL musíme emailovou žádost dle zákona č.106/1999 Sb. adresovat na podatelnu Ústřední vojenské nemocnice, podle sekretariátu VNOL naopak na jeho sekretariát. Uvádíme obě možnosti. 
 

Vážený pane řediteli
Přijměte prosím k žádosti nezbytné úvodní sdělení

Náš klient je zakladatelem a odborným garantem mezinárodního výzkumu „Konopí je lék“ (IČ: 227 27 281 - viz reference rektorů, předních světových vědců a soudních znalců uvedené na stránce  http://soudniznalec.blogspot.cz/)

Na základě doporučení soudního znalce MUDr. Silvie Musilové (v kopii) přijal náš klient dne 10. 12. 2013 dohodu s primářem psychiatrie Vojenské nemocnice v Olomouci MUDr. Jiřím Bilíkem na pobytu ve VNOL od 6. 1. 2014 k provedení zevrubného diagnostického psychologického vyšetření duální DG F62.1 et. DG F32 spojeného s rezidenčním pobytem na otevřeném oddělení VNOL k provedení kontrolované studie léčby kanabinoidy (přislíbeno). 

Primář MUDr. Jiří Bilík našemu klientovi sdělil, že VNOL bohužel nedisponuje kompetentním psychologem, který by ovládal nezbytný Rorschachův test a Lüscherův barvový test. 

Bohužel pan primář Bilík vážně onemocněl a dne 7.1.2014 lékařka ve VNOL MUDr. Andrea Kováčová našemu klientovi sdělila, že všichni psychologové VNOL byli od nového roku odvoláni k testování vojáků z hlediska pracovní psychologie včetně psycholožky VNOL ovládající nezbytný Rorschachův test a Lüscherův barvový test (volno prý bude až v dubnu) a současně sdělila, že ze zákona musí takovéto diagnostické vyšetření a studie provádět pouze a jen nadřízené pracoviště VNOL, kterým je Klinika psychiatrie FN v Olomouci, a proto je pobyt na VNOL bezpředmětný, a pokud náš klient trvá na přijetí - a možnosti regenerace po celkovém vyhoření a vyčerpání kvůli ochraně výzkumu před exekutivně justičním kartelem v ČR -  na téměř zcela prázdné otevřené oddělení psychiatrie VNOL, MUDr. Andrea Kováčová trvá na pobytu na uzavřeném oddělení z důvodu, že náš klient bere drogy (míněny nenávykové a bezpečné kanabinoidy) 

 Sdělte proto prosím (emailem postačuje, uveďte však sp.zn. rozhodnutí): 
1)     Disponuje nebo nedisponuje VNOL kompetentním psychologem, který ovládá Rorschachův test a Lüscherův barvový test.

2)     Na základě jakého rozkazu či jiného opatření (kdy, kým vydaného) byli psychologové VNOL po novém roce povoláni testovat  pracovní kompetence vojáků a zda je pravdou, že budou k dispozici až v dubnu 2014

3) V kterém zákoně je uvedeno, že nadřízeným pracovištěm VNOL je Fakultní nemocnice v Olomouci

4) V kterém zákoně je uvedeno, že VNOL není oprávněno provádět klinické studie
5) Zda personální oddělení VNOL ověřovalo pravost VŠ titulu MUDr. Andrey Kováčové, zda nejde o padělek a je to například vystudovaná bachařka, nebo policistka, nikoliv lékařka. Pokud si již v minulosti někdo stěžoval na odbornou nekompetenci MUDr. Andrey Kováčové, toto nám prosím sdělte rovněž. 

 Děkujeme a přejeme hezký den

 S pozdravem                               Zuzana Majerová Zahradníková, McA

 V Olomouci dne 8. 1. 2014 


Na vědomí: MUDr. Silvia Musilová, soudní znalec, Psychiatrická a psychoterapeutická praxe, Žilinská 198/26a, 779 00  Olomouc-Nová Ulice, musilova.silvia@quick.cz