Magistrát města Olomouce, přestupky

 Dušan Dvořák, MMCA, narozen 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc


Magistrát města Olomouce

Věc: žádost o informace dle zákona o informacích

Citujte prosím nejprve vlastní žádost včetně bodů I a II,

I.
Byl jsem obviněn, že jsem dne 7. 4. 2014 v době od cca 2.15 hod. dále do cca 8.00 hod. jednal tak, že se dle policejního orgánu na mé jednání vztahovalo obvinění dle § 47 odst. 1 písm a) a § 49 odst. 1 a), b) c) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Tzn., že jsem byl obviněn za neuposlechnutí výzvy policejního orgánu, vyhrožování a fyzické napadení. Věc byla projednávána přestupkovou komisí pod sp. zn. SMOl/Přest/R26/2015/JB, resp. sloučené řízení bylo vedené pod sp. zn. SMOL/Přest/R 1024/2014/JB a SMOl/Přest/R921/2014/JB. Předmětné obvinění bylo odvolacím orgánem zrušeno. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 22. 4. 2015

II.
Současně jsem byl v dané kauze policejním orgánem obviněn, že jsem dne 6. – 7. 4. 2014 od 18:00 – 2.45 hod. jednal v rozporu se zákonem na různých místech Olomouce tak, že se na mé jednání vztahovalo obvinění dle § 30 odst. 1 písm j) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Konkrétně, že jsem držel pro vlastní potřebu neupřesněné množství konopného květu v sušené podobě v malém množství. Dne 4. 7. 2014 bylo obvinění přestupkovou komisí odloženo dle § 66 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích a nebylo zahájeno přestupkové řízení. Věc byla vedena pod sp. zn. SMOl/Přest/R1169/2014/JB


Sdělte prosím
1)    Byl jsem v letech 2008 – 2016 přestupkově šetřen v ještě jiné věci než jsou jednání uvedená v bodu I a II včetně šetření přestupků projednávaných odborem agendy řidičů motorových vozidel, odborem životního prostředí, odborem stavebním, nebo školským? Pokud ano, uveďte prosím datum, č.j., §§ přestupků, ze kterých jsem byl viněn a zda mi byla má vina prokázána a byl jsem odsouzen.

2)    Pokud bylo kterékoliv mé obvinění za přestupek v letech 2008 - 2016 projednávané jakýmkoliv odborem ukončeno z důvodů zákonné roční časové lhůty, sdělte, zda jsem to byl já, kdo způsoboval průtahy řízení.

3)    Na základě jakých konkrétních zjištění přestupkové komise bylo policejní obvinění uvedené v bodě II odloženo dle § 30 odst. 1 písm j) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích? Uveďte prosím konkrétní, nikoliv obecný důvod odložení obvinění a neprojednání věci přestupkovou komisí. Pokud bylo obvinění odloženo z důvodu intervence policie, uveďte prosím, jak byla žádost o odložení policií odůvodněna a toto rozhodnutí prosím zašlete.

4)    Je/není přestupkové komisi známo, že jsem podal na pracovníky Vojenské nemocnice v Olomouci (PZS) a službu konající policisty za jejich jednání dne 7. 4. 2014 trestní podnět za ublížení na zdraví, zničení a ukradení soukromých věcí, který šetřila GIBS a KSZ Ostrava? Je/není přestupkové komisi známo, že policejní šetření daného trestního podnětu a šetření GIBS/KSZ Ostrava bylo odloženo?

5)    Projednávala/neprojednávala přestupková komise – a pokud ano, kdy, pod jakým číslem, s jakými §§ dle přestupkového zákona a s jakým pravomocným rozhodnutím -  podnět ze spáchání přestupku pracovníky Vojenské nemocnice Olomouc (PZS) za jejich jednání dne 7. 4. 2014, tzn. za ublížení na zdraví (zbití do tváře po přikurtování na PZS), zničení (bifokální brýle cca 7.000 Kč) a ukradení soukromých věcí (krabička se sušeným konopím a dárkem – prsten, celkem cca 20. 000 Kč)? Podal/nepodal a projednávala/neprojednávala komise pro šetření přestupků včetně přstupků projednávaných odborem agendy řidičů motorových vozidel, odborem životního prostředí, odborem stavebním, nebo školským některý jiný/další podnět v letech 2008 - 2009, ve kterém jsem byl uveden jako poškozený?

Děkuji za Váš zájem, který jste žádosti věnovali

Dne 28.2.2016                         Dušan Dvořák, MMCA, v.r.