Protinávrh – žaloba ze dne 22.2.2016Okresní soud Olomouc 


Věc: protinávrh dle rozhodnutí soudu ze dne 15.2.2016 č.j. 11 C 54/2015

Žalobce                                               Žalovaný:
Dušan Dvořák, MMCA,                          Vojenská nemocnice Olomouc
naroz. 12. 1. 1962                                Sušilovo náměstí 5
Tylova 963/2, 779 00 Olomouc             771 11 Olomouc


Příloha: Spis č.j. 11 C 54/2015


Protinávrh – žaloba
1.       Žaloba o náhradu škody a nemateriálové a materiálové újmy v celkové výši 15.000,- Kč s příslušenstvím nákladů advokátního zastoupení a soudních nákladů, kdy k uvedené žalobě – specifikované později – existuje dostatek důkazů a) doložených ve spisu, dále b) dle důkazů zaevidovaných do spisu podatelnou OS Olomouc 22. 2. 2016 a c) dle důkazů zaslaných s tímto podáním dne 23. 2. 2016 níže v příloze 
2.       Návrh na pozastavení výkonu rozhodnutí rozsudku č.j. 11 C 54/2015  ze dne 16. 2. 2016 a provedení vzájemného zápočtu do doby rozhodnutí soudu o tomto protinávrhu a návrh žalovanému o stažení žaloby a řešení sporu s mediátorem a návrh na vzájemné mimosoudní vyrovnání
3.       Vyloučení soudkyně soudící dosud č.j. 11 C 54/2015 pro podjatost, neboť přes doložené důkazy ve spisu dokládající mnohé příklady nezákonného jednání žalobce rozhodla o povinnosti žalovaného k úhradě neoprávněně žádaných prostředků.  Je velice nepravděpodobné, že soudkyně může nyní seznat porušení zákona žalovaným, dříve žalobcem, když toto jednání dosud nevzala vůbec potaz (okradení, poničení majetků, ukradení majetků, nemožnost provést řádné správní – stížnostní řízení (dlouhodobě), neprovedení zákonných povinností, příjem bez lékaře, držení nad dobu nad rámec zákona atd. 
4.       Jako svědci v případě soudního řízení budou k soudu žádáni předvolat: ředitel VNOL Dobeš a Svoboda, vedoucí PZS VNOL Faldyna, službu konající PK VNOL lékaři Kovářová (7.1.2014) a Kubát (7.4.2014) a sanitář Kouřil (7.4.2014), kdy specifikace otázek svědkům bude doložena později dle odůvodnění rozsudku ze dne 16.2.2016  
 Poplatky budou uhrazeny dle výzvy soudu.
Přílohy s důkazy na straně 2 – 11 zaslány toliko emailem. 
Dále jsou emailem doloženy v příloze 3 další důkazní přílohy specifikované následně v žalobě a určené i pro ústavní stížnost na rozhodnutí samosoudkyně ze dne 16. 2. 2016

Dne 23. 2. 2016
Dušan Dvořák,MMCA, vr.


 Přílohy - 4 obsáhlé dokumenty – zasláno emailem 23.2.2016
  • Okresní soud Olomouc - proti návrh - žaloba- s obsáhlými důkazy dlouhodobého nezákonného jednání žalovaného s důkazy ze dne 23. 2. 2016 + důkazy ze dne 22. 2. 2016 a ve spisu (11 stran)

  • Žádost zřizovatele Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,o.s., ) Vládě ČR ze dne 22. 2. 2016 k 22 otázkám, za jejichž protichůdnost občané hledají význam v trestním řízení (4 strany)

  • Žádost pastora Konopné církve a dalších cca 200 občanů Ústavnímu soudu k dalším aktivním ústavním stížnostem stěžovatele a jeho manželky ze dne 22. 6. 2016 (7 stran)

·         Osmý dodatek páté a první dodatek šesté ústavní stížnosti žalobce a jeho manželky s důkazy o nešetřených zločinech proti lidskosti soudci a státními zástupci od roku 2009 - návrh advokátovi ze dne 22. 2. 2016Přílohy

Od: Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz>
Datum: 7. dubna 2014 21:58
Předmět: Žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím
Komu: becicoval@vnol.cz
Kopie: ak.diag.human.cannabis@gmail.com
Vojenská nemocnice Olomouc
Ředitel

Zašlete nahrávku z kamerového systému ze dne 7. dubna 2014 ze záchytné stanice VNOL, kde byl v cca 2.30 žadatel policii přivezen, následně zbit, byly mu poničeny majetky a byl okraden zřízenci záchytky.

Jde o časovou stopu od cca 2.30 - 3.30 hod a to jak z příjmové místnosti, tak zejména z místnosti, kde, když byl žadatele přikurtovaný, mu policisté a zřízenec byli pěstmi do tváře

Tuto mi zašlete na CD a pošlete předem číslo účtu, kam má žadatel dle předem stanoveného ceníku, zaslat platbu za plnění zákonných povinností.

Žadatel sděluje, že doktor Zdenek Faldyna. Odmítl od 8- 13 hod. dát žadateli telefon pro spojení s advokátem, odmítl advokáta zavolat, odmítl pustit žadatele na velkou na WC, přestože nehrozilo žádné riziko, nechal žadatele celou dobu přikurtovaného


Porušování zákona doktorem Faldynou v roce 2003 vůči žadateli odsoudil i ombudsman, v případě zájmu, zašlu


Děkuji
Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů. Člen asociace Open Royal Academy. Registrace u ČR dne 26. 7. 2000 pod IČ: 706 312 98. Adresa: Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – Dejvice

Plk. MUDr. Lubomír Dobeš, ředitel
Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo náměstí 5, 771 11 Olomouc

 Věc: stížnost na povinného dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 Odůvodnění: Zaslali jsme 8.1 2014 níže uvedenou žádost Vojenské nemocnici v Olomouci. Povinný nevydal informace v zákonné lhůtě. Podali jsme 29. 1. 2014  jeho prostřednictvím stížnost dle zákona č.106/1999 Sb. a tuto současně adresovali MZ ČR v domnění, že jde o nadřízený orgán. MZ ČR nás však odkázalo na MO ČR. Dodáváme, že žádost a stížnost jsme zaslali v souladu s judikaturou, která jednoznačně dovodila, že trestní, civilní či správní úkon, který je podáván elektronicky (datovou zprávou) nemusí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem, obsahuje-li potřebné identifikační údaje (viz naposledy rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2013, č. j. 8 Ans 15/2012-34 nebo rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 12. 2012, č. j. 8 A 52/2012-47, obě rozhodnutí jsou dostupná na webové stránce Nejvyššího správního soudu). Žádost (viz níže) i stížnost všechny potřebné identifikační údaje obsahuje. Žádáme nadřízený orgán, aby povinnému nařídil splnit zákonnou povinnost a ten informace vydal. Žádost je uvedena v příloze. Sdělujeme, že jsme v průběhu řízení změnili sídlo na výše uvedené. 
 S pozdravem         Zuzana Majerová Zahradníková, McA, předsedkyně správní rady
V Olomouci dne 3. 2. 2014 
Příloha: žádost ze dne 8. 1. 2014


Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů. Člen asociace Open Royal Academy. Registrace u ČR dne 26. 7. 2000. IČ: 706 312 98. Sídlo: Tylova 711/1, 779 00 Olomouc. Členové správní rady: Zuzana Majerová Zahradníková, McA, předsedkyně, MUDr. Aleš Skřivánek, PhD. A Vanda Dvořáková, McA. Právnická osoba dle § 3042 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník k 1. 1. 2014.   

 Vojenská nemocnice Olomouc

Sušilovo náměstí 5, 771 11 Olomouc

Věc: žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. 
Podle podatelny VNOL musíme emailovou žádost dle zákona č.106/1999 Sb. adresovat na podatelnu Ústřední vojenské nemocnice, podle sekretariátu VNOL naopak na jeho sekretariát. Uvádíme obě možnosti. 
 Vážený pane řediteli
Přijměte prosím k žádosti nezbytné úvodní sdělení

Náš klient je zakladatelem a odborným garantem mezinárodního výzkumu „Konopí je lék“ (IČ: 227 27 281 - viz reference rektorů, předních světových vědců a soudních znalců uvedené na stránce  http://soudniznalec.blogspot.cz/)

Na základě doporučení soudního znalce MUDr. Silvie Musilové (v kopii) přijal náš klient dne 10. 12. 2013 dohodu s primářem psychiatrie Vojenské nemocnice v Olomouci MUDr. Jiřím Bilíkem na pobytu ve VNOL od 6. 1. 2014 k provedení zevrubného diagnostického psychologického vyšetření duální DG F62.1 et. DG F32 spojeného s rezidenčním pobytem na otevřeném oddělení VNOL k provedení kontrolované studie léčby kanabinoidy (přislíbeno). 

Primář MUDr. Jiří Bilík našemu klientovi sdělil, že VNOL bohužel nedisponuje kompetentním psychologem, který by ovládal nezbytný Rorschachův test a Lüscherův barvový test. 

Bohužel pan primář Bilík vážně onemocněl a dne 7.1.2014 lékařka ve VNOL MUDr. Andrea Kováčová našemu klientovi sdělila, že všichni psychologové VNOL byli od nového roku odvoláni k testování vojáků z hlediska pracovní psychologie včetně psycholožky VNOL ovládající nezbytný Rorschachův test a Lüscherův barvový test (volno prý bude až v dubnu) a současně sdělila, že ze zákona musí takovéto diagnostické vyšetření a studie provádět pouze a jen nadřízené pracoviště VNOL, kterým je Klinika psychiatrie FN v Olomouci, a proto je pobyt na VNOL bezpředmětný, a pokud náš klient trvá na přijetí - a možnosti regenerace po celkovém vyhoření a vyčerpání kvůli ochraně výzkumu před exekutivně justičním kartelem v ČR -  na téměř zcela prázdné otevřené oddělení psychiatrie VNOL, MUDr. Andrea Kováčová trvá na pobytu na uzavřeném oddělení z důvodu, že náš klient bere drogy (míněny nenávykové a bezpečné kanabinoidy)  Sdělte proto prosím (emailem postačuje, uveďte však sp.zn. rozhodnutí): 
1)     Disponuje nebo nedisponuje VNOL kompetentním psychologem, který ovládá Rorschachův test a Lüscherův barvový test.

2)     Na základě jakého rozkazu či jiného opatření (kdy, kým vydaného) byli psychologové VNOL po novém roce povoláni testovat  pracovní kompetence vojáků a zda je pravdou, že budou k dispozici až v dubnu 2014

3) V kterém zákoně je uvedeno, že nadřízeným pracovištěm VNOL je Fakultní nemocnice v Olomouci

4) V kterém zákoně je uvedeno, že VNOL není oprávněno provádět klinické studie
5) Zda personální oddělení VNOL ověřovalo pravost VŠ titulu MUDr. Andrey Kováčové, zda nejde o padělek a je to například vystudovaná bachařka, nebo policistka, nikoliv lékařka. Pokud si již v minulosti někdo stěžoval na odbornou nekompetenci MUDr. Andrey Kováčové, toto nám prosím sdělte rovněž. 

 Děkujeme a přejeme hezký den

 S pozdravem                               Zuzana Majerová Zahradníková, McA
 V Olomouci dne 8. 1. 2014 


Na vědomí: MUDr. Silvia Musilová, soudní znalec, Psychiatrická a psychoterapeutická praxe, Žilinská 198/26a, 779 00  Olomouc-Nová Ulice, musilova.silvia@quick.cz

 

Dne 3. února 2014 8:04 Durajová Marie <Marie.Durajova@mzcr.cz> napsal(a):

Vážená paní Zahradníková,
 ...........Sděluji, že Ministerstvo zdravotnictví není ve věci příslušné. Zřizovatelem Vojenské nemocnice Olomouc je Ministerstvo obrany,  Tychonova 1, 160 01 Praha 6, doporučuji Vám proto obrátit se na toto ministerstvo  ....
 
S pozdravem
Ing. Sylva Stodůlková
ředitelka odboru kontroly

Věc: žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinný:
Vojenská nemocnice Olomouc, IČ: 608 00 691
Sušilovo náměstí 5, 771 11 Olomouc
www.vnol.cz

Podklady k žádosti: Z rozhodnutí povinného zaslaného dne 26. 3. 2015 ve věci protialkoholní záchytné stanice VNOL ( dále jen PZS) vyplynulo, že dne 25. 1. 2008 povinný schválil provozní směrnice PZS a na základě zákona č. 37/1989 Sb. dne 15. 2. 2008 v prostorách povinného Ministerstvo obrany jako zřizovatel PZS toto Středisko sekundární prevence a léčby závislostí v AČR otevřelo. Dále, že PZS je provozována na základě smlouvy Vojenské nemocnice Olomouc s Krajským úřadem Olomouckého kraje. Dále, že personál PZS absolvuje v úvodu zaškolení staniční sestrou, účastní se pravidelných školení v KPCR a BOZP, v intervalech cca. co 3 roky je přeškolen ve zvládání agresivních klientů - školení vede Vojenská policie – a toto školení proběhlo naposledy v roce 2014.

Předmět žádosti (kopie):

1. Zřizovací listiny PZS či jiného analogického dokumentu z roku 2008 dosvědčujícího vznik PZS
2. Smlouvy povinného s KÚ OK ve věci provozování PZS
3. Jakékoliv dokumentace, ze které je patrné a ověřitelné, že v době od března 2008 – dubna 2014 byli pracovníci PZS proškoleni
                ve znalostech zákonných ustanovení a zákonných povinností PZS, provozních směrnic a standardů PZS (což asi nejsou ona uváděná školení v KPCR a BOZP, pokud jsou, doložte)
                ve zvládání krizových situací při práci intoxikovanými a psychotickými osobami
                ve zvládání krizových situací při práci s agresivními osobami
                ve zvládání a vedení motivačních rozhovorů či jiných dovedností při krátké intervenci
                Z doložené dokumentace by mělo být vždy patrné, kdy a kde se školení uskutečnilo, v jakém bylo rozsahu (počet hodin), který konkrétní lektor školení vedl a z jaké byl konkrétní instituce (kontakt) a v případě školení B-D vždy doložte jaké konkrétní techniky a metody byly cvičeny.

V případě úhrady za získání těchto informací zašlete – nejlépe na email info@konopijelek.cz s ohledem na zákonnou lhůtu k rozhodnutí – kopii schváleného ceníku, číslo účtu a VS platby a výši částky.

V případě zájmu můžete rozhodnutí rovněž zaslat elektronicky, nejlépe v pdf.

V Ospělově dne 26. března 2015
Dušan Dvořák, MMCA,v.r. nar. 12.1.1962,79855 Ospělov 6Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, Tylova 963/2, 77900

Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo náměstí 5
771 11 Olomouc
 Věc: žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 Sdělte prosím, kdo v rámci systému a metodik VNOL rozhoduje 

 1.     o přijetí osoby do zdravotnického zařízení protialkoholní záchytné stanice (PZAS) ve VNOL? Je to policie, lékař nebo jiný personál?  Doložte prosím kopii  tvrzení a identifikační znaky daného předpisu.  
2.     o použití omezovacích prostředků v PZAS (kurtů a medikace)? Doložte prosím kopii tvrzení a identifikační znaky daného předpisu.
 3.     o proškolení personálu v PZAS a jeho zaměření? Doložte prosím kopii tvrzení a identifikační znaky daného předpisu.
 4.     o provedení krátké intervence?  Doložte prosím kopii tvrzení a identifikační znaky daného předpisu.
 5.     o provedení odběru krve? Doložte prosím kopii tvrzení a identifikační znaky daného předpisu.
 6.     Kdy byla PZAS ve VNOL založena?
 7.     Jaké konkrétní školení (téma) absolvovali jednotliví zaměstnanci PZAS (dle profese, ne jména) a v jakém rozsahu v roce 2013 a 2014 a kdo byl pořadatelem jednotlivých školení?
Děkuji.  
 V Olomouci dne 22. 3. 2015              Dušan Dvořák,v.r.


Od: Svoboda Martin MUDr. (00524) <svobodam@vnol.cz>
Datum: 26. března 2015 7:46
Předmět: Fw: Re: PZS
Komu: dusandvorak <dusandvorak@seznam.cz>

Odpovědi na Vaše dotazy:
1.    o přijetí osoby na PZS rozhoduje sloužící lékař, což ve shodě se zákonem stanovuje provozní směrnice PZS
2.   o použití omezovacích prostředků na PZS rozhoduje sloužící lékař, v naléhavých případech též sloužící sestra, která však o omezení neprodleně informuje sloužícího lékaře a dále jedná dle jeho stanoviska. Použití pacifikační medikace se děje výlučně dle ordinace lékaře. Postupy jsou stanoveny v provozní směrnici PZS + směrnici VN o používání omezovacích prostředků (SOP [004.2]) v souladu se zákonem 327/2011
3.    personál PZS absolvuje v úvodu zaškolení staniční sestrou, účastní se pravidelných školení v KPCR a BOZP, v intervalech cca. co 3 roky je přeškolen ve zvládání agresivních klientů - školení vede Vojenská policie.
4.    Pobyt na PZS není hospitalizací ani ambulantním vyšetřením, máme za to, že povinnost krátké intervence dle zák. 372/2011 se na ni nevztahuje. Během propuštění z PZS je však s klienty veden pohovor a jsou-li přístupni komunikaci, obdrží nabídku možností při zvládání závislosti na alkoholu nebo řešení sociální problematiky. 
5.    odběry krve probíhají dle provozní směrnice PZS v souladu se zákonem. Žadatelem může být buď policie, nebo je ordinuje sloužící lékař, má-li pochybnost o přítomnosti psychotropních látek
6.    PZS ve VNOL byla otevřena 15. 2. 2008
7.    Průběžně byla provedena školení KPCR, BOZP a v roce 2014 i nácvik zvládání agresivních klientů. Týkala se všech zaměstnanců PZS. 

Provozní směrnici přikládám

plk. MUDr. Martin Svoboda
ředitel nemocnice
Vojenská  nemocnice Olomouc 
Sušilovo náměstí 5
771 11 Olomouc

telefon 973 407 020

 ------------------------------------------------------

Cannabis is The Cure, z.s., člen Open Royal Academy, IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
Veřejný ochránce práv
Anna Šabatová
a
Předsedkyně přestupkové komise v Olomouci
JUDr. Jiřina Böhmová 
Věc: Stížnost právního zástupce Dušana Dvořáka, MMCA, nar. 12.1.1962 v 
Olomouci na nezákonné jednání Protialkoholní záchytné stanice Vojenské nemocnice v Olomouci (v kopii ředitelství VNOL)  a podnět přestupkové komisi MMOL

 Vážená paní Šabatová, vážená paní Böhmová 

1.      Jak může dosvědčit předsedkyně přestupkové komise v Olomouci JUDr. Jiřina Böhmová (adresováno rovněž), dne 7. 4. 2014 byl v nočních hodinách - v rozporu se zákonem a judikaturou ESLP - bez vědomí lékaře přijat na PZS VNOL a zde přikurtován pan Dušan Dvořák. Lékař přišel teprve poté, co jeden zřízenec a dva policisté přikurtovaného Dušana Dvořáka surově zbili pěstmi do tváře, což bylo policii a přestupkové komisi doloženo lékařskou zprávou. Fotografii rozbité tváře můžeme zaslat. 

2.           Jak Dušan Dvořák následně dopoledne při odchodu z PZS v doprovodu policie zjistil, byl na PZS VNOL rovněž okraden a poničeny jeho brýle (celková škoda přes 20 tisíc Kč). Lékař PZS u přestupkové komise v Olomouci tvrdil, že si žádného poranění nevšiml. Pracovníci PZS i policie (kromě jednoho policistu) tvrdili, že si žádného bití do tváře nevšimli, což bylo v naprostém rozporu se stavem, v jakém Dušan Dvořák toto tzv. zdravotnické pracoviště opouštěl.3.           Zřízenec PZS, který bil Dušana Dvořáka do tváře (a následně odpovídal za uskladnění osobních věcí Dušana Dvořáka, které se ztratily) nahlásil následně lékaři poranění svého palce a byl několik týdnů v pracovní neschopnosti. Zřízenec PZS nepravdivě tvrdil, že si palec poranil při zápasu s Dušanem Dvořákem, který však nikdo z cca 10 přítomných svědků z PZS a policie neviděl, což sdělili u přestupkové komise v Olomouci.


4.           Dne 18.září 2014 obdržel Dušan Dvořák od advokáta Vojenské nemocnice JUDr. Lubomíra Minaříka (v kopii ) výzvu k zaplacení dluhu 2.500,- Kč za pobyt na PZS VNOL s křivopřísežným prohlášením, které mohou potvrdit policisté, kteří pro Dušana Dvořáka na PZS přijeli, že Dušan Dvořák odmítl zaplatit 2.500 Kč za pobyt na PZS, když k zaplacení této částky nebyl Dušan Dvořák nikdy vyzván, což by si asi ani pracovníci PZS dne 7.4.2014 netroufali vůbec navrhnout. Vznikl – li tento dluh na základě nezákonného jednání PZS VNOL, je nevymahatelný, viz občanský zákoník.


5.           Žádáme, aby nezákonné jednání PZS v Olomouci bylo přešetřeno, a to i přestupkovou komisí, kde je další jednání plánováno na 14.10.2014 od 8.45 – 10.00 hod.


Dne 18. září 2014                           Mgr. Ivan Chalaš, místopředseda správní rady