Veřejnému ochránci práv dne 27.1.2016Dušan Dvořák, 12.1.962, Tylova 963/2, 77900 Olomouc

Veřejný ochránce práv

Věc: sp. zn. 529/2015/VOP/PH


Vážená paní Šabatová
Děkuji za Vaše závěrečné stanovisko a zprávu ze dne 4. 1. 2016.
Dovolte, abych reagoval.

I.             PZS VNOL
K zapírání Ministerstva obrany ČR, že nezřídilo Vojenskou nemocnici v Olomouci se záchytkou si můžete u těchto institucí vyžádat rozhodnutí Ministerstva obrany ze dne 30. 4. 2008, č. j. 345-60/2007/DP-2697, což je zřizovací listina Vojenské nemocnice v Olomouci, kde je pod bodem k) na straně 3 uvedeno, že VNOL provozuje PZS ve smyslu zákona č. 379/2005.  Takže Vás klamali.
V odkazu na  http://protialkoholni-zachytna-stanice.blogspot.com/ bod 2 Vám rovněž zasílám stanovisko služby konajícího lékaře PZS ze dne 7. 4. 2014 MUDr. Aleše Kubáta ze dne 26. 8. 2014 ze zápisu z jednání přestupkové komise  MMOL. V něm daný lékař, který přišel více než půl hodiny po příjmu a teprve poté, co jsem byl přikurtovaný zbit a následně přes noc okraden, uvádí, že žádná zranění nezpozoroval.

Současně ale v žalobě VNOL na mne o cca 5 tisíc Kč za nezaplacení pobytu na PZS VNOL u OS Olomouc (11 C 54/2015) žalobkyně VNOL nepravdivě tvrdí, že jsem byl už na PZS přivezen zbitý a s hematomy  ….. Dnes jsem ve spisu (veřejné jednání je příští týden) objevil formulář Příjem na PZS a v něm službu konající lékař MUDr. Kubát dne 7. 4. 2014 v 02:56 hod. jako první zápis uvádí v kolonce oděrky v obličeji: NE, Ostatní: v osobních věcech má marihuanu. Pokud MUDr. Kubát věděl, že mám marihuanu, jak se to mohl dozvědět, když se mi černá krabička s konopím a drahým dárkem, kterou jsem měl v kapse, ztratila? Službu k depozitu s osobními věcmi měl právě sanitář Kouřil, co mne bil do obličeje a pak měl – údajně z bitky při vysvlékání, kterou však nikdo neviděl, přestože tam bylo aspoň pět lidí - náhle zvrtlý palec a přes měsíc marodil …

Na http://protialkoholni-zachytna-stanice.blogspot.com/ bod 3 Vám zasílám stanovisko vedoucího PZS MUDr. Foldyny ze dne 26. 8. 2014 ze zápisu z jednání přestupkové komise  MMOL, který službu vůbec neměl, ale žádal mé přísné potrestání a tvrdil, že z mé strany nešlo o nedbalostní delikt. Jde o stejného lékaře MUDr. Foldynu, který mne se smyšlenkou, že mám schizofrenii hospitalizoval dne 3. 2. 2003 v PK FNOL a kdy Vy jste o této nedobrovolné hospitalizaci vydala stanovisko se seznamem porušení zákonů dne 17.5.2006 a 27.11.2006 č.j. 468/2003/VOP/JŠL http://verejny-ochrance-prav.blogspot.com/   

 

II.           Kárné řízení

Z Vašeho sdělení o Vaší pravomoci ke kárnému řízení jsem porozuměl, že můžete podat kárný návrh pouze na vedoucí funkcionáře a toliko za správní věci jako je nevhodné chování a průtahy.

V daném případě sděluji, že jsem na soudkyni OS Praha 3 JUDr. Markétu Písaříkovou podal stížnost na nevhodné chování za to, že, aniž by byla členkou nebo předsedkyní senátu spisu 20 C 2/2012 u OS Praha 3, do spisu v srpnu a září 2012 opakovaně vstupovala, jeho jménem jednala a dne 4.9.2012 podala OS Olomouc návrh omezit mne na právní způsobilosti jako údajná předsedkyně senátu 20 C 2/2012 u OS Praha 3 poté, co jsem OS Prostějov, KS Brno a u Nejvyššího a ústavního soudu v roce 2010- 2012 prokázal nevymahatelnost zákona o návykových látkách z práva OSN a EU a stal jsem se tak nepřítelem státu, podrobně toto dokládám i s č.j. v páté ústavní stížnosti na http://constitutional-court.blogspot.com/ ČR změnila v roce 2012 legislativu o mé argumenty, mně za pravdu nedali a bylo potřeba se mne zbavit, protože jsem stále sázel konopí a oni konfiskovali každý rok a ta lež o mém zločineckém jednání by praskla, jako veřejně zdiskreditovaný blázen nejsem pro tento korupční systém nebezpečný a mohou konfiskovat a konfiskovat a každý rok mi navrhovat 10 let vězení a pak jen řeknou, že jsem blázen a vše propadne státu. I když v protokolech chybí 90% zkonfiskovaného majetku a soudci a státní zástupci způsobili zločiny na nevinných lidech doložené i soudním znalcem, všechny stupně SZ to zakáží vyšetřit, soudy dělají že neumí česky a vůbec se k tomu nevyjadřují. GIBS mi nyní poradila to předat UOOZ, což jsem teď potřetí 25. 1. 2016 udělal s velmi podrobnými důkazy http://ministerstvo-vnitra.blogspot.com/ Vždy odmítáno projednat.

Dodávám, že když jsem důkazně a doložitelně přímo na podatelně MSZ Praha a OSZ Praha 3 podal na danou soudkyni Písaříkovou trestní oznámení (12. 2. 2014. 21. 8. 2014, 22. 10. 2015), ještě dne 19.2016 MSZ Praha a OSZ Praha 3 nepravdivě uvádí, že žádný trestní podnět neeviduje  http://atelier-alf.blogspot.com/ body 3,6,9 a 15. Dále dne 16. 12.2015 byla odvolacím Krajským soudem v Olomouci pod č.j. 70 Co 441/2015-375 nepovoleno projednání žaloby na JUDr. Markétu Písaříkovou za nedůvodné podání návrhu na omezení způsobilosti dle § 191 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb. o.s.ř.  s odůvodněním:....(žalobce) v důsledku své paranoidní psychiky a prožívání nechápe důvod k zahájení řízení o omezení právní způsobilosti. Spis je veden u OS Olomouc pod č.j. 39 Nc 1631/2012.
Podal jsem přitom na jednání soudkyně Písaříkové stížnost na nevhodné chování již v roce 2012, ale předseda OS Praha 3 (52 St 42/2012), předseda Městského soudu v Praze (St 7/2013) a Ministerstvo spravedlnosti (č.j. 47/2013-OD-STIŹ/3) neuznali nevhodné chování soudkyně Písaříkové a spokojili se s vyjádřením předsedy OS. Předseda OS Praha 3 si vymyslel, že daná soudkyně zastupovala předsedkyni senátu Mgr. Kamilu Petrusovou, k čemuž ale musí dojít formálním úkonem předsedy soudu při dlouhodobém onemocnění, což se nestalo.  
Z uvedeného jednání předsedy OS Praha 3 dle mého vyplývá, že podání návrhu na kárné řízení na předsedu OS Praha 3 je z Vaší strany oprávněné.

Dne 27. 1.2016                        Dušan Dvořák