Provozní směrnice. Vedoucí PZS prim. MUDr. Zdeněk Faldyna dne 26.8.2014 u přestupkové komise v Olomouci a doklad přestupkové komise ze dne 7.1.2015, že daný dokument byl vzat ze spisu u MMOL           
Středisko sekundární prevence a léčby závislostí v AČR
PROVOZNÍ SMĚRNICE
protialkoholní záchytné stanice
zákon č. 37/1989 Sb – bod 8


1.
PZS je součástí Střediska sekundární prevence aléčby závislostí v AČR (dále jen SSP) při
psychiatrickém oddělení VN Olomouc

Zřizovatelem PZS je Ministerstvo obrany ČR, PZS je provozována na základě smlouvy
Vojenské nemocnice Olomouc s Krajským úřadem Olomouckého kraje.


2.
V PZS se povinně podrobují vyšetření, ošetření a eventuálně pobytu osoby, které vlivem
alkoholu nebo jiné psychoaktivní látky nekontrolují své chování, a tím bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné osoby,veřejný pořádek nebo majetek, nebo jsou ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení.
Pobyt v PZS trvá po dobu nezbytně nutnou k odeznění známek opilosti nebo psychotropních účinků jiných návykových látek.


3.
PZS přijímá osoby intoxikované alkoholem a jinýminávykovými látkami z Olomouce a
olomouckého kraje. PZS nepřijímá nezletilé osobydo 15 let.


4.
PZS je provozně a organizačně přičleněna k SSP apsychiatrickému oddělení VN Olomouc.
Disponuje 5 místy pro pobyt zachycených osob,kapacitu je možné rozšířit o lůžka detoxifikační části.
Provoz zajišťují
– vedoucí lékař a lékař SSP
- dozorčílékaři VN Olomouc
- externílékaři nasmlouvaní VN Olomouc
- SZP aNZP psychiatrického oddělení a SSP5.
Hlavní úkoly pracovníků PZS

Vedoucí lékař SSP:
Je odpovědný za provoz PZS, koordinuje akontroluje práci všech pracovníků PZS, rozděluje služby a rozhoduje ve spornýchpřípadech.

Lékař SSP:
Spolupracuje s vedoucím lékařem SSP a zastupujejej v době jeho nepřítomnosti, řeší provozní problémy a zajišťuje chod PZS.

Lékaři SSP, dozorčí lékaři VN a externí lékařikonají služby na PZS

Službu konající lékaři:
Provádějí vyšetření zadržených osob a rozhodují ojejich přijetí na PZS, nezbytných opatřeních, délce pobytu a provádějípropuštění. Rozhodnutí vychází z vlastního vyšetření, výsledků laboratorních akonsiliárních vyšetření, z údajů osob, které postiženého do PZS dopravily a zdalších informací.
Pořizují evidenci záchytů, odmítnutých záchytů aodběrů v příslušných knihách.
O vyšetření je proveden záznam. V záznamu jepečlivě popsán zdravotní stav postiženého,
všechna poranění a zvláštní příznaky. Je-li možnovyšetřit, je zaznamenán stupeň opilosti nebo projevy jiného druhu intoxikace.Dále je vyznačena doba pobytu na PZS, potřeba kontroly a způsob omezenípostiženého.

Přijetí do PZS je odmítnuto:
- pokudjde o osobu mladší 15 let
- jedná-lise o těžkou otravu alkoholem nebo jinou návykovou látkou
- jedná-lise o kombinaci psychoaktivních látek, jejichž účinek se může potencovat
- je-lipostižený v bezvědomí (byť by bezvědomí bylo důsledkem intoxikace alkoholem či
návykovou látkou)
- pokud mápostižený těžké zranění nebo jinou poruchu zdraví, která vyžaduje odborné
vyšetření
- uzadržené osoby nejsou splněny předpoklady pro záchyt

Staniční sestra SSP:
Řídí a kontroluje sestry, ošetřovatele a sanitářeSSP, rozděluje služby a organizuje práci.
Spolupracuje s lékaři SSP a zajišťuje dokumentacia administrativní úkony PZS, vede evidenci zachycených a ošetřených osob.
Zajišťuje vybavení PZS léky a zdravotnickýmmateriálem.

Sestry a ošetřovatelé SSP:
Spolupracují se službu konajícím lékařem navyšetření zachycených osob.
Přebírá od zachycených osob oděv, dokumenty acennosti, provádí jejich přesný soupis v
přítomnosti svědka (obvykle policisty), dokumentya cennosti ukládá v trezoru PZS.
Zachycené osoby ukládá po svlečení do spodníhoprádla na lůžko, podle pokynů sloužícího lékaře provádí jejich omezení.Kontroluje stav zachycených osob a komplikace hlásí sloužícímu lékaři.
Při propuštění vydá zachycenému svršky, dokumentya cennosti podle soupisu a ten jejich
převzetí stvrdí podpisem. Podle možnosti apotřeby poskytne zachycenému náhradní oděv.
Sestry a ošetřovatelé SSP jsou oprávněniinkasovat platbu za pobyt na PZS a vydávat doklad o zaplacení nebo vyúčtováníza pobyt.

Sanitáři:
Plní úkoly podle pokynů staniční sestry, sester aošetřovatelů SSP


6.
Dopravu osob do PZS provádí policie ČR, Vojenskápolicie nebo Městská policie služebními vozidly. Převoz je možný také sanitnímivozy, vozidly bezpečnostních agentur, vojenských útvarů, soukromých osob iprostým předvedením.
Pokud jsou u postiženého známky zranění nebo jinéporuchy zdraví, policie nejprve zajistí
ošetření prostřednictvím RZP nebo vyšetřením naOUP FN Olomouc.
V případě neklidu, aktivního odporu a agresezadrženého požádají pracovníci PZS o asistenci policii. V případě napadenípracovníků PZS zadrženým jsou policisté na výzvu personálu oprávněni přiměřenězakročit a pomáhat při zklidnění nemocného. Doprovázející policisté jsoupřítomni přijetí postiženého na PZS, jsou svědky převzetí a soupisu oděvu,dokumentů a cenností a podle potřeby na požádání pracovníků PZS pomáhají přiodebírání věcí od zachyceného. Policisté opouštějí PZS až se souhlasem sestrynebo ošetřovatele. Má-li zachycený u sebe střelnou zbraň, je mu odebrána a podobu záchytu je uschována u policie.
Doprovázející policisté mají povinnost ihned pozáchytu postiženého oznámit pracovníkům PZS, zda zachycená osoba může být bezvědomí policie propuštěna nebo zda je policie po propuštění převezme.Pracovníci PZS včas upozorní policii na termín, kdy bude zachycený propuštěn ave stanovené době je policie povinna zachyceného převzít. Není možné požadovat,aby byl zachycený držen na PZS déle, než je nezbytně nutné.
Je-li zachycený zvláště agresivní a je-lipodezřelý ze spáchání trestného činu, sloužící lékař posoudí, zda je schopenpobytu v cele předběžného zadržení a pokud tomu tak je, zachycený je tampolicisty transportován. Pokud to z právního a medicínského hlediska možnénení, zachycený zůstává na PZS a po dobu trvání záchytu u něj bude stálepřítomen policista.


7.
Pracovníci PZS provádějí na žádost policiezadrženým osobám krev nebo moč k stanovení
hladiny alkoholu v krvi a přítomnosti jinýchnávykových látek. Odebrané vzorky se předávají policistům. Zachycená osoba je povinna podrobit se odběrům vzorků krve nebomoči. Odmítá-li, odběr se neprovede a tato skutečnost se uvede v protokolu oodběru krve.
V indikovaných případech je u zachycených osoboprávněn nařídit odběr krve i lékař, sloužící na PZS. Odběr se provádí připřijetí zachyceného, pokud to ze závažných důvodů není možné, lze jejuskutečnit i později nebo při propuštění z PZS.
PZS nebude standardně provádět odběry krve kstanovení hladiny alkoholu na žádost policie u osob, které nebudou podléhatrežimu záchytu.


8.
Oznamovací povinnosti PZS jsou stanoveny zákonemč. 37/1989 sb v § 8 odst. 4 a6 avyhláškou č. 187/1989 sb. v platném znění v § 4.

Každé ošetření zachycené osoby na PZS je oznámenolékařem PZS praktickému lékaři dané osoby.
Jde-li o osobu mladší 18 let, je záchyt oznámentelefonicky sloužícím lékařem také jejímu zákonnému zástupci nebo jinéodpovědné osobě. Pokud mladistvá osoba nemůže sdělit telefonní číslo nebo pokudto sdělit odmítne, dohodnou se pracovníci PZS s policií, aby oznámení podala sama. Záchyt nesvéprávnýchosob je stejným postupem oznamován opatrovníkovi.
Pracovníci PZS oznamují záchyt mladistvé osoby iodboru pro sociálně právní ochranu dětí. Zjistí-li pracovník PZS, že zachycenáosoba je vedena ve stavu dočasné pracovní neschopnosti, oznámí její zachycenípříslušné správě sociálního zabezpečení nebo jinému orgánu, který plní úkolynemocenského pojištění.
Veškerá korespondence PZS je zasílána vzalepených obálkách s razítkem.


9.
Mimo uvedenou oznamovací povinnost jsoupracovníci PZS vázáni povinnou mlčenlivostí vůči třetím osobám o všechskutečnostech, o nichž se dověděli v souvislosti s ošetřováním
zachycených osob, pokud jí nebyli zproštěniředitelem VN.
V určitých případech je možno odkázat třetí osobuna informace policie.


10.

Zachycený hradí platbu za pobyt na PZS při propuštěnínebo do 8 dnů po propuštění. Přijetí platby je potvrzeno vydáním příjmovéhodokladu. Zachycený, který nemůže provést platbu na místě, dostává vyúčtováníúhrady za pobyt v PZS spojený s uznáním dluhu. Taktéž se zachyceným předepisujík náhradě veškeré škody, které způsobili svévolným agresivním jednáním apřípadná zranění ošetřujícího personálu PZS. Neuhradí-li zachycený včas pobytnebo způsobenou škodu, je vůči němu postupováno jako vůči dlužníku VNOlomouc.VN odpovídá zachyceným za uložené oděvy, cennosti a dokumenty převzaték úschově podle občanského zákoníku.


Vyhotoveno v 1 výtisku o 1 listu
Výtisk pro potřeby VNO, spisovna

Vypracoval: Dr. Zdeněk Faldynapodpis:.................................

Schválil: ředitel VNO plk. MUDr. Lubomír Dobeš podpis:.................................

Vypravil: dne:
Uloženo: počet listů:
Skartační znak: V
Rok skartačního řízení: 2012

Olomouci dne 25.1.2008