Zdravotnické zařízení PZS VNOL (Protialkoholní záchytná stanice Vojenské nemocnice Olomouc)Fotografie po návštěvě zdravotnického pracoviště dne 7.4.2014
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc


Okresní soud v Olomouci
č.j. 11 C 54/2015


Věc: Odpor proti rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci č.j. 11 C 54/2015 ze dne 2.3.2015 obdrženého žalovaným dne 9.3.2015


I.
1.     Rozhodnutím Okresního soudu v Olomouci č.j. 11 C 54/2015 bylo žalovanému platebním rozkazem přikázáno uhradit částku 2.500,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně z částky 2.500,- Kč od 16.4.2014 do zaplacení za neuhrazení nákladů při pobytu na protialkoholní záchytné stanici (PZAS) dne 7.4.2014 a dále náhradu nákladů řízení ve výši 2.089 Kč k rukám právního zástupce žalobkyně (Vojenská nemocnice v Olomouci, zřizovatel PZAS v právním zastoupení AK JUDr. Lubomír Minařík), čili necelých cca 5.000,- Kč.

2.     Žalovaný navrhuje s ohledem na níže uvedené žalobkyni mimosoudní vyrovnání, nejlépe s účastí mediátora a současně proti rozhodnutí podává odpor, v němž namítá, dokládá v přílohách důkazními listinami a žádá níže uvedených svědků:


II.

3.     Nezákonnost jednání žalobkyně od samého počátku v odkazu na ustanovení občanského zákoníku dle § 6 odst. 2 „Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.“ a § 8 „Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.“, když byl kardinálně porušen zákon o zdravotních službách, v jehož režimu PZAS pracuje (viz §§ 17 a 20 zákona č. 379/2005 Sb.), neboť žalovaný byl na PZAS přijat, nebyl ošetřen a provedena zákonem žádaná diagnostika (§ 16 odst. 2-6 zákona č. 379/2005 Sb.), byl násilím svlečen a poničeny jeho majetky se škodou včetně následně v PZAS zcizených věcí žalovaného v hodnotě cca 30 tisíc Kč, po přikurtování byl žalovaný zbit do tváře, aniž by o přijetí žalovaného do PZAS rozhodl lékař, přestože PZAS je zdravotnické pracoviště, nikoliv nocležna s cenou za pobyt 100 Kč. Lékař MUDr. Aleš Kubát přišel na PZAS asi 30 minut po přijetí, kterému se žalovaný bránil, legitimizovat jednání nekvalifikovaných a nikdy neproškolených pracovníků PZAS v práci s lidmi v akutní intoxikaci a psychotickém stavu (jak žalovaný následně zjistil dotazem na jednotlivé pracovníky PZAS při jednání u přestupkové komise MMOL) teprve poté, co tito pracovníci PZAS odešli a žalovaný byl přikurtován a zbit. MUDr. Aleš Kubát však žalovanému nepravdivě tvrdil, že si žádného zranění v obličeji žalovaného nevšiml, což odporuje důkazům doloženým na http://protialkoholni-zachytna-stanice.blogspot.cz/ na fotografiích tváře žalovaného ze dne 7.4.2014 odpoledne (další den byla celá tvář žalovaného již zcela oteklá) a v příloze na lékařských zprávách. MUDr. Aleš Kubát doložil u přestupkové komise MMOL, že přijetí nebyl přítomen. Žalovaný odkazuje na velmi kritickou zprávu Veřejného ochránce práv k PZAS šetřeným v roce 2013 (www.ochrance.cz) , kdy bylo kontrolováno šest z celkem 18 PZAS a je souhrnně uvedeno: „….mají nedostatek lékařů, proti opilým používají příliš tvrdé donucovací prostředky, a navíc bývají i nepřiměřeně drahé….“  I tato zpráva ombudsmana vede nyní k celkové revizi a novelizaci zákona  č. 379/2005 Sb.  

4.     Teprve ranní služba vedená MUDr. Zdeňkem Faldynou, jehož jednání vůči žalovanému v roce 2003  označil Veřejný ochránce práv za nezákonné s řadou důkazů porušení zákona vůči žalovanému (neoznámení nucené hospitalizace soudu v zákonné lhůtě, odepírání styku s advokátem, odebrání mobilu, viz scan originálu vyjádření ombudsmana na http://verejny-ochrance-prav.blogspot.cz/) provedla pouze dechovou zkoušku žalovaného. Je pravdou, že teprve po 6 hodinách by byla zjištěná hladina alkoholu při váze žalovaného na 0, nicméně standardní chování člověka s běžnými reakcemi a neoznačovaného jako intoxikovaného, natož akutně intoxikovaného, je patrné při 0,4 – 0, 5 promile (viz hladiny alkoholu některých v zemích EU v dopravě).  Jednáním PZAS s propuštěním žalovaného z PZAS 7.4.2014 až v cca 13 hodin došlo dle přesvědčení žalovaného ke zneužití omezení na svobodě žalovaného v rozporu s § 17 odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb. (omezení na PZAS ….po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace).

5.     Služba vedená MUDr. Faldynou rovněž odepírala žalovanému možnost vykonat potřebu (po dlouhodobém a velmi hlučném dožadování se WC byl službou přinesen „bažant“ a odkurtována pravá ruka žalovaného), služba zcela odmítala poskytnout mobil žalovaného a vůbec nebyla žalovanému poskytnuta zákonem žádaná krátká intervence  dle povinnosti vyplývající z § 19  a kontrolní odběr biologického materiálu, tzn. krve, k objektivnímu zjištění hladiny látek v těle dle povinnosti § 16, odst. 6 zákona č. 379/2005 Sb., a to za situace, kdy byl žalovaný přikurtován a takovémuto odběru nic nebránilo již při noční službě MUDr. Aleše Kubáta.

6.     Všechny výše uvedené zákonné povinnosti PZAS (lékařem vedené pracoviště a lékař při přijetí klienta na pracoviště, vzdělávání zdravotnických pracovníků pro danou specializaci, odběr kontrolního vzorku pro objektivní zjištění látky v těle,  poskytnutí krátké intervence, omezení na dobu nezbytně nutnou) se jistě také promítají do ceny za služby PZAS, v případě žalovaného však nebyly zohledněny, přestože byly účtovány. Žalovaný odkazuje na v ČR – v této věci – dosud neaplikované Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o ochraně spotřebitele, kdy MZ ČR v rozhodnutí ze dne 18.3.2015 č.j. MZDR 11632/2015 uvádí, že zákon č. 379/2005 Sb. teprve bude kompletně novelizován ve věci potřebné kvalifikace personálu, vybavení a celkového zajištění (rozdílné ceny mezi PZAS, až 10 násobně, však MZ ČR jako problém neuvádí) a bude též provedena revize zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. Takové jednání je však porušením unijního i českého práva.

7.     Dalším porušením zákona žalobkyní bylo neprošetření jednání PZAS vyplývající z povinnosti dle § 93 zákona č. 372/2011 Sb.,  když žalovaný ihned po propuštění z PZAS navštívil 7.4.2014 v cca 13.15 hodin vedení žalobkyně a ústně si stěžoval na výše uvedené jednání pracovníků PZAS v kanceláři napravo od ředitele (náměstek?), kam byl z ředitelny odkázán. Avšak ani žalobkyně, ani správní orgán v rozporu s § 94 zákona č. 372/2011 Sb. stížnost neprošetřili (viz příloha 1 s negativním vyjádřením ministerstva obrany a krajského úřadu, že správním orgánem je ministerstvo obrany). Že žalovaný žalobkyni o nezákonném jednání pracovníků PZAS informoval i písemně dne 7.4.2014,  lze doložit z žádosti žalovaného vydat kopii kamerového záznamu z PZAS (viz příloha 2 s negativním vyjádřením žalobkyně), kde je nezákonné jednání pracovníků PZAS popisováno samotnou žalobkyní v textu žádosti žalovaného o vydání kopie záznamu, který PZAS údajně nearchivuje (kamera byla na PZAS patrna a je důvodné ji tam míti).

8.     Žalovaný následně 7.4.2014 vyhledal lékaře žalobkyně (k druhému byl – se slovy: „pro
Po návštěvě zdravotnického pracoviště ....
jistotu“ - odeslán prvním lékařem), kteří doložili hematomy na tváři a krku žalovaného (viz příloha 3, obě strany listiny). Následně jednání pracovníků PZAS a policie, která tomuto jednání asistovala a aktivně se na něm dokonce podílela, oznámil dne 7.4. 2014 policii s žádostí o prošetření (viz příloha 4).

9.     Vzhledem k tomu, že dne 7.4.2014 po podání vysvětlení na policii již byla optika, kde si žalovaný nechává zhotovovat (bifokální) brýle, zavřená, tuto žalovaný navštívil až 8.4. 2014. Za zničené (bifokální) brýle žalovaný v optice zaplatil celkem 9.590,- Kč, resp. 6.900,- Kč (viz příloha 5).

10.  Není pravdou tvrzení žalobkyně v bodu I na straně 2 šestý odstavec žaloby, že žalovaný odmítl 7.4.2014 podepsat či převzít doklad o závazku úhrady za služby PZAS, když při odchodu z PZAS za asistence policie žalovaný s pracovníky PZAS řešil zbití své osoby noční službou PZAS a poničení a zcizení majetků žalovaného. Žalovaný žádá laskavě soud předvolat k doložení svědectví a pravdivosti slov žalovaného službu konající policisty, kteří žalovaného na PZAS dne 7.4. 2014 v cca 13.00 hod. vyzvedávali a konfrontovat je s pracovníky PZAS, kteří toto tvrdí.

11. Není rovněž pravdou tvrzení žalobkyně v bodu II na straně 3 druhý odstavec žaloby, že žalovaný na dluh vůči žalovanému oznámeny advokátem žalobkyně dne 17.9.2014 vůbec nereagoval. Zmocněnec žalovaného dne 18.9.2014 a žalovaný dne 29.9.2014 jak žalobkyni, tak advokátovi žalobkyně doložili opětovně seznam porušení zákona jednáním na PZAS (viz příloha 6 a 7). Ani nyní však žalobkyně nezahájila šetření dle povinnosti vyplývající z § 93 zákona č. 372/2011 Sb. Současně byly žalobkyni, resp. advokátovi žalobkyně, zaslány fotografie zbité tváře žalovaného ze dne 7.4.2014 k doložení důkazu, že byl žalovaný na PZAS zbit, viz  http://protialkoholni-zachytna-stanice.blogspot.cz/ 

12. Není rovněž pravdou tvrzení žalobkyně v bodu I na straně 2 druhý odstavec žaloby, že žalovaný byl na PZAS převezen z důvodu napadení personálu restaurace, když důvodem  převozu na PZAS bylo odmítnutí předložení OP policii označující žalovaného bez důkazů za agresora konfliktu v restauraci s následným zbitím žalovaného policisty a zřízencem PZAS, což z popudu KSZ v Ostravě opětovně šetří Generální inspekce bezpečnostních sborů v Olomouci a lze toto soudem ověřit (šetřeno omezování osobní svobody a ublížení na zdraví).  KSZ Otrava se však ztotožnilo s názorem GIBS, že okradení žalovaného na PZAS se nepodařilo žalovanému prokázat a poškození brýlí se má žalovaný domáhat jiným řízením. Žalovaný byl v této věci (jednání policie a nočních barů) od března 2014 opakovaně svědkem jednání zneužívající smysl a zákonné ustanovení policie, naposledy pak 15. března 2015 v relaci od 2 - 4 hodin ranní zaznamenal dva výjezdy policie do baru Fortuna na třídě Svobody (dříve dům Jednota) a lze zobecnit, že frekventované olomoucké noční bary evidentně opilé občany dále nalévají alkoholem v rozporu se zákonem o ochraně před alkoholismem a pak se následně domáhají právní ochrany  policie na základě stejného zákona, pokud byl host extrémně opilý, spal, hulákal, zpíval či se porval s jiným opilcem, nebo znečistil prostor nočního baru apod. Jde o ryze soukromoprávní spor zneužívající policii i institut veřejné zdravotní péče k ochraně privátních obchodních zájmů těchto barů. Žalovaný trpí od roku 2011 letitou chronickou nespavostí, kdy pak v noci tyto „exkurze“ absolvuje. Existence dnešních PZAS je zcela mimo rámec záměru, se kterým v roce 1949 doc. MUDr. Jaroslav Skála u Apolináře založil první PZAS, a to se záměrem terapeutickým, nikoliv obchodním. PZAS používá necelá třetina zemí EU, převážně postkomunistické země.  

13. Není rovněž pravdou tvrzení žalobkyně v bodu I na straně 2 třetí a čtvrtý odstavec, že žalovaný byl agresivní a způsobil distorzi palce pracovníka PZAS, když právě tento kurzem zdravotníka vzdělaný zřízenec PZAS je vyšetřován za ublížení na zdraví vůči žalovanému GIBS, kdy si tímto jednáním vůči žalovanému zřejmě onu distorzi způsobil, pokud nešlo přímo o účelový simulantní akt daného zřízence PZAS, neboť je důvodné podezření, že to byl právě tento zřízenec, který maje na starosti uložení věcí žalovaného do depozitu, zcizil jeho majetky (krabičku s dárkem a medical cannabis), což však žalovaný nemůže jakkoliv prokázat, byť existuje svědek, který danou krabičku dne 6.4.2015 ve večerních hodinách viděl u žalovaného a ten bude případně požádán svědčit u soudu. Žádný zápas žalovaného s oním zřízencem nebo jeho napadení a způsobení distorze palce zřízence PZAS u přestupkové komise MMOL nepotvrdil žádný z pracovníků PZAS, kteří byli dne 7.4.2014 na PZAS přítomni.

14. Není rovněž pravdou tvrzení žalobkyně v bodu I na straně 2 čtvrtý odstavec, že žalovaný měl u sebe marihuanu, když žalovaný měl u sebe právě v oné zcizené krabičce s dárkem (prsten s perlou) medical cannabis, když tato látka je mu lékaři indikována a ihned po zprovoznění systému vydávání medical cannabis v ČR mu byla doporučena k vydaní v jediné k tomu funkční lékárně v ČR a toto je zaznamenáno lékaři v zdravotnické dokumentaci již v roce 2011 (viz příloha 8, obě strany listu s potvrzením MUDr. Jaroslava Nováka a MUDr. Věry Táborské).

15. Je bohužel smutnou pravdou tvrzení žalobkyně, že žalovaný byl na PZAS vulgární, slovně agresivní a (ve své mimořádné opilosti) vyhrožoval pracovníkům PZAS. Za toto jednání se žalovaný opravdu upřímně omlouvá, lituje jej a stydí se za něj. Protože žádné jednání nevzniká bez příčiny, dovoluje si žalovaný poznamenat okolnosti, za kterých jeho jednání probíhalo. V dané době (začátek března 2014) totiž po roce a půl projednávání právní přípustnosti (zřejmě rekord ESLP) 4 stížností žalovaného na Českou republiku s doložením lékařských důkazů o těžkých ublíženích na zdraví občanů včetně ublížení na zdraví s následkem smrti prostějovskými orgány činnými v trestním řízení konfiskacemi majetků žalovaného z jeho výzkumnické farmy medical cannabis (viz např. sdělení soudního znalce MUDr. Radka Matlacha vládě a následně soudu a policejnímu prezidentovi na http://soudniznalec.blogspot.cz/) Evropský soud pro lidská práva (pod č.j. 66981/12, 79490/13, 20049/14 a 47921/14) bez zdůvodnění odmítl meritorně projednat všechny uvedené stížnosti napadající rozhodnutí ČR pod č.j. II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13 a II.ÚS 289/14, když žalovaný doložil nejen spáchání zločinů proti lidskosti, ale též nezákonné jednání ČR konané v rozporu s čl. 267 odst. 3 Smlouvy u fungování EU nepoložením předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie, neboť žalovaný doložil ČR právní nevymahatelnost zákona o návykových látkách (ZoNL) ve věci výroby cannabis a netrestnost svého jednání dle nadřazeného práva EU, ale i práva ČR. Justiční korupce v této věci byla natolik prorostlá s exekutivou, že ČR následně daná ustanovení zákona změnila (§ 5 odst. 5 ZoNL nenotifikovaným zákonem č. 50/2013 Sb. s novým limitem 0,3% THC) a definice cannabis dle přílohy 1.A.1 nařízení vlády č. 455/2009 Sb. (celá rostlina cannabis včetně kořene nesmí obsahovat více než 0,3%  THC), novelizací č. 4/2012 sb. zrušenou s účinností od 1.8.2013 nálezem Pl. ÚS 13/12 s odkazem na porušení čl. 39 Listiny základních práv a svobod (ČR nemá žádnou normu na měření THC v cannabis s unijní normu neaplikovala do právního řádu a má tři zcela odlišné definice cannabis v § 2 zákona o návykových látkách dle složení látek včetně THC), aby se právní argumentací žalovaného nemohl nikdo právně bránit, avšak doložením nevymahatelnosti zákona o návykových látkách žalovaným v důsledku nenotifikace technických předpisů novel ZoNL dle povinnosti Směrnice 98/34/ES (viz důkazy na http://cannabis-dukazy.blogspot.cz/) s rizikem miliardových škod na státním rozpočtu, to bylo asi pro ČR příliš a tak ČR s neústupným žalovaným v roce 2012 zahájila přes protesty rodiny, lékařů, psychologů, soudních znalců včetně soudního znalce a zaměstnance žalobkyně  MUDr. Jiřího Bilíka, se kterým žalovaný v 90 letech spolupracoval (viz bod 9 a 13 http://soudniznalec.blogspot.cz/), a protestech emeritního rektora Univerzity Palackého profesora PhDr. Josefa Jařaba, CSC. a dalších neúspěšné řízení o omezení právní způsobilosti žalovaného, což lze doložit z řízení u OS v Olomouci č.j. 39 Nc 1631/2012 Následně žalovanému ČR v roce 2013 také na základě zfalšovaného znaleckého posudku znalce MUDr. Jiřího Bilíka, zaměstnance žalobkyně, jehož posudek ČR zneužila, ustanovila v roce 2013 ochrannou léčbu. MUDr. Bilík se zřejmě domníval (žalovaný tak nežádal činit a chtěl se soudit v řádném procesu), že označením žalovaného v roce 2012 za nepříčetného (vždy od dubna do září, když roste cannabis….) žalovaného vyviní ze všech trestních řízení, což se také okamžitě stalo, když však v roce 2013 MUDr. Bilík poznal, jak ČR vůči žalovanému hanebně jedná a že je možná žalovaný v právu a ničeho se nedopustil, neboť proti trestním stíháním žalovaného a jeho odsouzení protestovaly u ministra spravedlnosti nejen desítky známých nevládních organizací a známých a respektovaných Olomoučanů včetně emeritní rektorky UP profesorky MUDr. et PhDr. Jany Mačákové, CSc. viz http://podporujeme.blogspot.cz/, soudní znalec  a zaměstnanec žalobkyně MUDr. Jiří Bilík souhlasil s provedením rediagnostického pobytu a provedení kontrolované studie léčby kanabinoidy na začátku roku 2014, což lze doložit na důkazech ze zprávy soudní znalkyně a soudem k ochranné léčbě ustanovené lékařky ústavnímu soudu na http://silvia-musilova.blogspot.cz/ v bodu 25.  MUDr. Jiří Bilík tak nesl velké riziko, protože zfalšování znaleckého posudku je trestný čin, přesto s rediagnostickým pobytem žalovaného souhlasil i za cenu vlastního poškození či znevěrohodnění. Bohužel dne 7.1.2014, když byl k rediagnostickému pobytu žalovaný u žalobkyně přijat, byl již MUDr. Bilík v nemocnici s poruchou srdce a následně zemřel. Žalobkyně dne 7.1.2014 odmítla poskytnout žalovanému dojednaný rediagnostický pobyt a kontrolovanou studii, vymyslela si, že všichni psychologové jsou až do dubna na cvičení a že údajně nemá právo dělat klinické studie, což je rovněž doloženo v bodu 25 daného odkazu a žalobkyně si jistě pamatuje, že si u vedení žalobkyně žalovaný na toto jednání písemně stěžoval. Protože soudem ustanovená lékařka MUDr. Silvia Musilová způsobila žalovanému nevhodnou psychiatrickou medikací závažné zdravotní poškození, což nepřímo přiznala ústavnímu soudu ve výše uvedeném odkazu v bodech 8-11, žalovaný oznámil na začátku března v roce 2014 soudu, že k dané lékařce nechce docházet, ale ta podala 26.3.2014 návrh soudu na přeměnu ochranné léčby žalovaného v ústavní, což je doloženo u OS v Olomouci v řízení pod č.k. 5 Nt 120/2014 s oponentními stanovisky mezinárodní odborné společnosti Cannabis is The Cure,z.s. na http://bolsevici.blogspot.cz/ včetně doložení 15 marných žádostí policejnímu prezidentovi o policejní ochranu výzkumu od roku 2009 a marné žádosti o povolení k výzkumu od roku 2000. Žalovaný od zveřejnění výzkumu v roce 2008 po judikátu netrestnosti cannabisterapie řeší ročně až dvě stovky správních řízení (nejčastěji dle zákona č.106/1999 Sb.), byl 7x obviněn a společně s manželkou mají po zveřejnění výzkumu více než 50 č.j. u soudů po celé ČR, z toho 2 řízení u Evropské komise a 7 u Evropského soudu pro lidská práva. Žalovaný je z jednání ČR zcela vyčerpaný, nemocný a vyhořelý, je díky tomuto extrémnímu stresu v invalidním důchodu, odmítá se však pokořit a každý rok za cenu dalších trestních řízení pěstuje na výzkumnické farmě cannabis pro nemocné a výzkum, protože alternativa ČR, že občané musí být extrémně bohatí a mít měsíčně na (navíc nevhodnou) cannabisterapii 10 – 25 tisíc Kč, anebo mít zkonfiskované majetky a jít do kriminálu, když se dokáží zaopatřit sami a lépe, je morálně, odborně i zákonně neobhajitelná, na což žalovaný v předtuše vývoje tohoto stavu ze zahraničních zkušeností upozorňoval již po judikátu o netrestnosti cannabisterapie v roce 2008, když založil odbornou společnost, kliniku a zahájil zcela otevřeně výzkum a věc s podporou odborné obce a široké veřejnosti medializoval, viz nikdy již dále ČR nerespektovaný judikát Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.1.2008, č.j. 3 T do 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008)! Dodejme, že judikátem osvobozená důchodkyně Mária Brodská (úspěšná léčba rakoviny a bércových vředů), byla za pěstování a zpracování cannabis k terapii v roce 2011 opětovně obžalována a zkonfiskovány její majetky a v roce 2012 spáchala sebevraždu, viz čtvrtý nejnavštěvovanější příspěvek v sekci vpravo na  stránce http://konopijelek.blogspot.cz/  Bohužel paní Mária Brodská není jediná, kdo se stal obětí skutečně zločineckého jednání ČR v době míru, řadu z těchto osob žalovaný znal důvěrně a osobně a produkoval o těchto lidech a   jejich těžkých osudech v roce 2010 dokumentární film Konopné pašije uvedený zdarma pro veřejnost na internetu na You Tube a spolupracoval na úspěšných filmových dokumentech Rok konopí, viz těž na You Tube a Cannabis, médicament d'avenir? (pouze ukázky z filmu). Od konce roku 2012  byl žalovaný kontinuálně v celostátních médiích označován za jakéhosi choromyslného pěstitele konopí - i přes nominaci žalovaného na Cenu města Olomouce lékaři a profesory dne 28.3.2013, viz http://cena-olomouc-cannabis.blogspot.cz/ Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu č.j. 6 Tdo 1493/2014 (opětovně odmítající položit v dovolání s advokátním zastoupením předběžné otázky Soudnímu dvoru EU) se žalovaný dne 28.1. 2015 dozvěděl z médií s titulkem dle zprávy ČTK na portálu Eurozprávy (viz Google) „Duševně nemocný pěstitel konopí se hájil sám. Nepřijatelné, rozhodl NS“ a uvedením jména žalovaného atd. Za této situace není až tak nepochopitelné, že začal žalovaný v daném období zhruba od začátku března 2014 pít velmi extrémně alkohol, čímž si sice krátkodobě ulevil, ale nepomohl.


III.

Pokud žalobkyně v případném mimosoudním vyrovnání sezná právem žalovaného přispět žalovanému na nové brýle, za jejichž vyhotovení dal žalovaný nemalé prostředky a byly důkazně poškozeny jednáním pracovníků PZAS, nechť tak rozhodne. Žalovaný se poškození brýlí v jiném řízení nedomáhá, škody na majetku nemůže důkazně prokázat a ublížení na zdraví a omezení svobody šetří GIBS a o tomto nebylo rozhodnuto.


Žalovaný žádá  soud vydat toto rozhodnutí:

Žaloba se zamítá, neboť jednáním žalobce byl vůči žalovanému porušen zákon o zdravotních službách a zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.S ohledem na příčinnou souvislost jednání žalovaného a vznikem žaloby, resp. „užitím“ komerčních služeb žalobkyně (viz rozsudek ke zdravotní pojišťovně SDEU C‑59/12), žalovaný žádá laskavě soud, aby prostřednictvím Nejvyššího soudu požádal položit Soudnímu dvoru EU tyto předběžné otázky žalovaného, kterých se domáhá marně od roku 2010 - 2015:

1.   Je třeba čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání v postupu Nejvyššího soudu, který odmítá položení předběžné otázky na nevymahatelnost ustanovení zákona o návykových látkách, a to na základě tvrzení Nejvyššího soudu (č.j. 8 Tdo 1231 /2011), že daný zákon transponuje předpisy Evropského společenství, konkrétně nařízení ES, které se ovšem transponovat nesmí?

2.   Představuje § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim pěstování cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) přešel od režimu, kdy nebylo možné pěstovat cannabis bez hlášení úřadům, na režim, kdy toto možné je až do velikosti pěstební plochy do 100 m2/osobu, a to na základě zákona č. 362/2004, kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

3.   Je třeba v roce 2009 novelizované nařízení Komise (ES) „Metoda společenství pro kvantitativní určení obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabis“ č. 1122/2009 (příloha č. 1) ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, vykládat v tom smyslu, že brání ve stanovení jiných metod pro měření obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabis, než je metoda uvedená v citovaném unijním přepisu?  

4.   Představuje § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že jeho novelizací zákonem č. 50/2013 Sb. byl stanoven pro zacházení s  cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) nový limit obsahu látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to nově s limitem do 0,3 % THC, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 

5.   Představuje § 8 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim přešel od režimu, kdy není nárok na vydávání povolení k zacházení s návykovými látkami, na režim, kdy takový nárok je daný, a to na základě zákona č. 141/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

6.   Je třeba čl. 9 směrnice 98/34/ES vykládat v tom smyslu, že brání v použití naléhavé procedury dle odst. 7 uvedeného ustanovení v případě vnitrostátní úpravy, jako je vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem cannabis pro léčebné použití, jejíž prostřednictvím jsou stanoveny požadavky na jakost léčebného cannabis?

7.   Představuje § 24a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje pro pěstování cannabis pro léčebné použití licenci (tj. povolení), technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 

8.   Představuje § 24b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje, aby veškerý vypěstovaný cannabis pro léčebné použití byl předáno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?

9.   Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jako je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 221/2013 Sb., neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na jakost léčebného cannabis, které je de facto třeba dovážet z Nizozemska, kde je pěstované k omamným účelům, a které je prokazatelně méně vhodné pro léčebné použití než jiné (vnitrostátní či dovezené) odrůdy cannabis včetně zcela neomamných odrůd cannabis a neomamných metod aplikací omamného cannabis, jejichž léčebné použití je naopak zakázáno?    

10.  Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU ve světle skutečnosti, že Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-137/09 Josemans explicitně uznal přípustnost používání omamných látek, jako je cannabis, k léčebným a výzkumným účelům, vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje pouze použití nevhodného léčebného cannabis (dovezeného z Nizozemska) sloužícího primárně k omámení a pod hrozbou trestní sankce zakazuje veškeré pěstování, výzkum a užívání jiných (vnitrostátních či dovezených) odrůd cannabis vhodnějších k léčebnému použití?


V Olomouci dne 22. března 2015  
------------------------------------------------------------------


Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 OlomoucOkresní soud v Olomouci
č.j. 11 C 54/2015


Věc: Dodatek podání k č.j. 11 C 54/2015 ze dne 22.3.2015


1.     V opětovném odkazu na  význam § 6 odst. 2 a § 8 občanského zákoníku žalovaný uvádí, že pokud by žalobkyně doložila do spisu kopii zřizovací listiny PZAS, směrnice PZAS a smlouvu mezi žalobkyní a odborem zdravotnictví KÚ Olomouckého kraje k provozování PZAS, dojdeme ke zjištění, že:
2.     Žalobkyně dne 25.1.2008 schválila provozní směrnice PZAS a na  základě zákona č.37/1989 Sb. otevřelo Ministerstvo obrany jako zřizovatel dne 15.2.2008 v prostorách žalobkyně PZAS a k tomu měla rovněž smlouvu s KÚOK.
3.     Personál PZAS absolvuje v úvodu zaškolení staniční sestrou, účastní se školení v KPCR a BOZP a údajně v intervalech za cca 3 roky je přeškolen ve zvládání agresivních klientů Vojenskou policií.
4.     PZAS tak byla v roce 2008 založena a je provozována na základě zákona, který již od roku 2006  neplatil. Byl nahrazen zákonem č. 379/2005 Sb.
5.     Žalovaný se nedomnívá, že je v souladu § 11, odst. 3, § 45, odst. 1, § 46, odst. 2 a § 49 odst. 1, písm. a) zákona č. 372/2011 Sb. žádající patřičnou odbornou způsobilost zdravotnického pracoviště, když psychosociální dovednosti a techniky zaměstnanců učí Vojenská policie. Pokud se žalobkyně domnívá, že ano, ať doloží, jakou odbornost a kvalifikaci má daný lektor a zda, kdy přesně a kolik hodin a jakými technikami a metoda byli pracovníci PZAS školeni a cvičeni v:
a.     znalostech zákonných ustanovení a zákonných povinností PZAS
b.     ve zvládání krizových situací při práci intoxikovanými a psychotickými osobami
c.      ve zvládání krizových situací při práci s agresivními osobami
d.     ve zvládání a vedení motivačních rozhovorů či jiných dovedností při zákonem žádané krátké intervenci

V Olomouci dne 31.března 2015                            Dušan Dvořák, MMCA

 
--------------------------------------------------------------------
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, Tylova 963/2, 77900Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo náměstí 5
771 11 Olomouc


Věc: žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Sdělte prosím, kdo v rámci systému a metodik VNOL rozhoduje


1. o přijetí osoby do zdravotnického zařízení protialkoholní záchytné stanice (PZAS) ve VNOL? Je to policie, lékař nebo jiný personál? Doložte prosím kopii tvrzení a identifikační znaky daného předpisu.
2. o použití omezovacích prostředků v PZAS (kurtů a medikace)? Doložte prosím kopii tvrzení a identifikační znaky daného předpisu.
3. o proškolení personálu v PZAS a jeho zaměření? Doložte prosím kopii tvrzení a identifikační znaky daného předpisu.
4. o provedení krátké intervence? Doložte prosím kopii tvrzení a identifikační znaky daného předpisu.
5. o provedení odběru krve? Doložte prosím kopii tvrzení a identifikační znaky daného předpisu.
6. Kdy byla PZAS ve VNOL založena?
7. Jaké konkrétní školení (téma) absolvovali jednotliví zaměstnanci PZAS (dle profese, ne jména) a v jakém rozsahu v roce 2013 a 2014 a kdo byl pořadatelem jednotlivých školení?

Děkuji.

V Olomouci dne 22.3.2015 

Dušan Dvořák,v.r.


Odpovědi na Vaše dotazy poskytnuté dne 26.3.2015:

1. o přijetí osoby na PZS rozhoduje sloužící lékař, což ve shodě se zákonem stanovuje provozní směrnice PZS

2. o použití omezovacích prostředků na PZS rozhoduje sloužící lékař, v naléhavých případech též sloužící sestra, která však o omezení neprodleně informuje sloužícího lékaře a dále jedná dle jeho stanoviska. Použití pacifikační medikace se děje výlučně dle ordinace lékaře. Postupy jsou stanoveny v provozní směrnici PZS + směrnici VN o používání omezovacích prostředků (SOP [004.2]) v souladu se zákonem 327/2011

3. personál PZS absolvuje v úvodu zaškolení staniční sestrou, účastní se pravidelných školení v KPCR a BOZP, v intervalech cca. co 3 roky je přeškolen ve zvládání agresivních klientů - školení vede Vojenská policie.

4. Pobyt na PZS není hospitalizací ani ambulantním vyšetřením, máme za to, že povinnost krátké intervence dle zák. 372/2011 se na ni nevztahuje. během propuštění z PZS je však s klienty veden pohovor a jsou-li přístupni komunikaci, obdrží nabídku možností při zvládání závislosti na alkoholu nebo řešení sociální problematiky. 

5. odběry krve probíhají dle provozní směrnice PZS v souladu se zákonem. Žadatelem může být buď policie, nebo je ordinuje sloužící lékař, má-li pochybnost o přítomnosti psychotropních látek

6. PZS ve VNOL byla otevřena 15.2.2008

7. Průběžně byla provedena školení KPCR, BOZP a v roce 2014 i nácvik zvládání agresivních klientů. Týkala se všech zaměstnanců PZS. 


Provozní směrnici přikládám


plk. MUDr. Martin Svoboda
ředitel nemocnice
Vojenská  nemocnice Olomouc 
Sušilovo náměstí 5
771 11 Olomouc

telefon 973 407 020
Středisko sekundární prevence a léčby závislostí v AČR
PROVOZNÍ SMĚRNICE
protialkoholní záchytné stanice


1.
PZS je součástí Střediska sekundární prevence a léčby závislostí v AČR (dále jen SSP) při
psychiatrickém oddělení VN Olomouc
Zřizovatelem PZS je Ministerstvo obrany ČR, PZS je provozována na základě smlouvy
Vojenské nemocnice Olomouc s Krajským úřadem Olomouckého kraje.


2.
V PZS se povinně podrobují vyšetření, ošetření a eventuálně pobytu osoby, které vlivem
alkoholu nebo jiné psychoaktivní látky nekontrolují své chování, a tím bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo jsou ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení.
Pobyt v PZS trvá po dobu nezbytně nutnou k odeznění známek opilosti nebo psychotropních účinků jiných návykových látek.


3.
PZS přijímá osoby intoxikované alkoholem a jinými návykovými látkami z Olomouce a
olomouckého kraje. PZS nepřijímá nezletilé osoby do 15 let.


4.
PZS je provozně a organizačně přičleněna k SSP a psychiatrickému oddělení VN Olomouc.
Disponuje 5 místy pro pobyt zachycených osob, kapacitu je možné rozšířit o lůžka detoxifikační části.
Provoz zajišťují
– vedoucí lékař a lékař SSP
dozorčí lékaři VN Olomouc
externí lékaři nasmlouvaní VN Olomouc
SZP a NZP psychiatrického oddělení a SSP5.
Hlavní úkoly pracovníků PZS

Vedoucí lékař SSP:
Je odpovědný za provoz PZS, koordinuje a kontroluje práci všech pracovníků PZS, rozděluje služby a rozhoduje ve sporných případech.

Lékař SSP:
Spolupracuje s vedoucím lékařem SSP a zastupuje jej v době jeho nepřítomnosti, řeší provozní problémy a zajišťuje chod PZS.

Lékaři SSP, dozorčí lékaři VN a externí lékaři konají služby na PZS

Službu konající lékaři:
Provádějí vyšetření zadržených osob a rozhodují o jejich přijetí na PZS, nezbytných opatřeních, délce pobytu a provádějí propuštění. Rozhodnutí vychází z vlastního vyšetření, výsledků laboratorních a konsiliárních vyšetření, z údajů osob, které postiženého do PZS dopravily a z dalších informací.
Pořizují evidenci záchytů, odmítnutých záchytů a odběrů v příslušných knihách.
O vyšetření je proveden záznam. V záznamu je pečlivě popsán zdravotní stav postiženého,
všechna poranění a zvláštní příznaky. Je-li možno vyšetřit, je zaznamenán stupeň opilosti nebo projevy jiného druhu intoxikace. Dále je vyznačena doba pobytu na PZS, potřeba kontroly a způsob omezení postiženého.

Přijetí do PZS je odmítnuto:
pokud jde o osobu mladší 15 let
jedná-li se o těžkou otravu alkoholem nebo jinou návykovou látkou
jedná-li se o kombinaci psychoaktivních látek, jejichž účinek se může potencovat
je-li postižený v bezvědomí (byť by bezvědomí bylo důsledkem intoxikace alkoholem či
návykovou látkou)
pokud má postižený těžké zranění nebo jinou poruchu zdraví, která vyžaduje odborné
vyšetření
u zadržené osoby nejsou splněny předpoklady pro záchyt

Staniční sestra SSP:
Řídí a kontroluje sestry, ošetřovatele a sanitáře SSP, rozděluje služby a organizuje práci.
Spolupracuje s lékaři SSP a zajišťuje dokumentaci a administrativní úkony PZS, vede evidenci zachycených a ošetřených osob.
Zajišťuje vybavení PZS léky a zdravotnickým materiálem.

Sestry a ošetřovatelé SSP:
Spolupracují se službu konajícím lékařem na vyšetření zachycených osob.
Přebírá od zachycených osob oděv, dokumenty a cennosti, provádí jejich přesný soupis v
přítomnosti svědka (obvykle policisty), dokumenty a cennosti ukládá v trezoru PZS.
Zachycené osoby ukládá po svlečení do spodního prádla na lůžko, podle pokynů sloužícího lékaře provádí jejich omezení. Kontroluje stav zachycených osob a komplikace hlásí sloužícímu lékaři.
Při propuštění vydá zachycenému svršky, dokumenty a cennosti podle soupisu a ten jejich
převzetí stvrdí podpisem. Podle možnosti a potřeby poskytne zachycenému náhradní oděv.
Sestry a ošetřovatelé SSP jsou oprávněni inkasovat platbu za pobyt na PZS a vydávat doklad o zaplacení nebo vyúčtování za pobyt.

Sanitáři:
Plní úkoly podle pokynů staniční sestry, sester a ošetřovatelů SSP


6.
Dopravu osob do PZS provádí policie ČR, Vojenská policie nebo Městská policie služebními vozidly. Převoz je možný také sanitními vozy, vozidly bezpečnostních agentur, vojenských útvarů, soukromých osob i prostým předvedením.
Pokud jsou u postiženého známky zranění nebo jiné poruchy zdraví, policie nejprve zajistí
ošetření prostřednictvím RZP nebo vyšetřením na OUP FN Olomouc.
V případě neklidu, aktivního odporu a agrese zadrženého požádají pracovníci PZS o asistenci policii. V případě napadení pracovníků PZS zadrženým jsou policisté na výzvu personálu oprávněni přiměřeně zakročit a pomáhat při zklidnění nemocného. Doprovázející policisté jsou přítomni přijetí postiženého na PZS, jsou svědky převzetí a soupisu oděvu, dokumentů a cenností a podle potřeby na požádání pracovníků PZS pomáhají při odebírání věcí od zachyceného. Policisté opouštějí PZS až se souhlasem sestry nebo ošetřovatele. Má-li zachycený u sebe střelnou zbraň, je mu odebrána a po dobu záchytu je uschována u policie.
Doprovázející policisté mají povinnost ihned po záchytu postiženého oznámit pracovníkům PZS, zda zachycená osoba může být bez vědomí policie propuštěna nebo zda je policie po propuštění převezme. Pracovníci PZS včas upozorní policii na termín, kdy bude zachycený propuštěn a ve stanovené době je policie povinna zachyceného převzít. Není možné požadovat, aby byl zachycený držen na PZS déle, než je nezbytně nutné.
Je-li zachycený zvláště agresivní a je-li podezřelý ze spáchání trestného činu, sloužící lékař posoudí, zda je schopen pobytu v cele předběžného zadržení a pokud tomu tak je, zachycený je tam policisty transportován. Pokud to z právního a medicínského hlediska možné není, zachycený zůstává na PZS a po dobu trvání záchytu u něj bude stále přítomen policista.


7.
Pracovníci PZS provádějí na žádost policie zadrženým osobám krev nebo moč k stanovení
hladiny alkoholu v krvi a přítomnosti jiných návykových látek. Odebrané vzorky se předávají  policistům. Zachycená osoba je povinna podrobit se odběrům vzorků krve nebo moči. Odmítá-li, odběr se neprovede a tato skutečnost se uvede v protokolu o odběru krve.
V indikovaných případech je u zachycených osob oprávněn nařídit odběr krve i lékař, sloužící na PZS. Odběr se provádí při přijetí zachyceného, pokud to ze závažných důvodů není možné, lze jej uskutečnit i později nebo při propuštění z PZS.
PZS nebude standardně provádět odběry krve k stanovení hladiny alkoholu na žádost policie u osob, které nebudou podléhat režimu záchytu.


8.
Oznamovací povinnosti PZS jsou stanoveny zákonem č. 37/1989 sb v § 8 odst. 4 a 6 a vyhláškou č. 187/1989 sb. v platném znění v § 4.
Každé ošetření zachycené osoby na PZS je oznámeno lékařem PZS praktickému lékaři dané osoby.
Jde-li o osobu mladší 18 let, je záchyt oznámen telefonicky sloužícím lékařem také jejímu zákonnému zástupci nebo jiné odpovědné osobě. Pokud mladistvá osoba nemůže sdělit telefonní číslo nebo pokud to sdělit odmítne, dohodnou se pracovníci PZS s policií, aby  oznámení podala sama. Záchyt nesvéprávných osob je stejným postupem oznamován opatrovníkovi.
Pracovníci PZS oznamují záchyt mladistvé osoby i odboru pro sociálně právní ochranu dětí. Zjistí-li pracovník PZS, že zachycená osoba je vedena ve stavu dočasné pracovní neschopnosti, oznámí její zachycení příslušné správě sociálního zabezpečení nebo jinému orgánu, který plní úkoly nemocenského pojištění.
Veškerá korespondence PZS je zasílána v zalepených obálkách s razítkem.


9.
Mimo uvedenou oznamovací povinnost jsou pracovníci PZS vázáni povinnou mlčenlivostí vůči třetím osobám o všech skutečnostech, o nichž se dověděli v souvislosti s ošetřováním
zachycených osob, pokud jí nebyli zproštěni ředitelem VN.
V určitých případech je možno odkázat třetí osobu na informace policie.


10.
Dr. Zdeněk Faldyna
Zachycený hradí platbu za pobyt na PZS při propuštění nebo do 8 dnů po propuštění. Přijetí platby je potvrzeno vydáním příjmového dokladu. Zachycený, který nemůže provést platbu na místě, dostává vyúčtování úhrady za pobyt v PZS spojený s uznáním dluhu. Taktéž se zachyceným předepisují k náhradě veškeré škody, které způsobili svévolným agresivním jednáním a případná zranění ošetřujícího personálu PZS. Neuhradí-li zachycený včas pobyt nebo způsobenou škodu, je vůči němu postupováno jako vůči dlužníku VN Olomouc.VN odpovídá zachyceným za uložené oděvy, cennosti a dokumenty převzaté k úschově podle občanského zákoníku.


Vyhotoveno v 1 výtisku o 1 listu
Výtisk pro potřeby VNO, spisovna

Vypracoval: Dr. Zdeněk Faldyna podpis:.................................

Schválil: ředitel VNO plk. MUDr. Lubomír Dobeš podpis:.................................

Vypravil: dne:
Uloženo: počet listů:
Skartační znak: V
Rok skartačního řízení: 2012
Olomouci dne 25.1.2

 


Věc: žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Povinný:                                                                     Žadatel:
Vojenská nemocnice Olomouc, IČ: 608 00 691     Konopí je lék,o.s., IČ: 227 27 281
v zastoupení ředitele                                                   v zastoupení předsedy správní rady
plk. MUDr. Martin Svoboda                                       Dušan Dvořák, MMCA
Sušilovo náměstí 5, 771 11 Olomouc                          798 55 Ospělov 6, pošta Hvozd
www.vnol.cz                                                              www.konopijelek.blogspot.cz


Podklady k žádosti: Z rozhodnutí povinného zaslaného dne 26.3.2015 ve věci protialkoholní záchytné stanice VNOL ( dále jen PZS) vyplynulo, že dne 25.1.2008 povinný schválil provozní směrnice PZS a na základě zákona č. 37/1989 Sb. dne 15.2.2008 v prostorách povinného Ministerstvo obrany jako zřizovatel PZS toto Středisko sekundární prevence a léčby závislostí v AČR otevřelo. Dále, že PZS je provozována na základě smlouvy Vojenské nemocnice Olomouc s Krajským úřadem Olomouckého kraje. Dále, že personál PZS absolvuje v úvodu zaškolení staniční sestrou, účastní se pravidelných školení v KPCR a BOZP, v intervalech cca. co 3 roky je přeškolen ve zvládání agresivních klientů - školení vede Vojenská policie – a toto školení proběhlo naposledy v roce 2014.


Předmět žádosti (kopie):
1.     Zřizovací listiny PZS či jiného analogického dokumentu z roku 2008 dosvědčujícího vznik PZS
2.     Smlouvy povinného s KÚ OK  ve věci provozování PZS
3.     Jakékoliv dokumentace, ze které je patrné a ověřitelné, že v době od března 2008  – dubna 2014 byli  pracovníci PZS proškoleni
A)     ve znalostech zákonných ustanovení a zákonných povinností PZS,  provozních směrnic a standardů PZS (což asi nejsou ona uváděná školení v KPCR a BOZP, pokud jsou, doložte)
B)    ve zvládání krizových situací při práci intoxikovanými a psychotickými osobami
C)    ve zvládání krizových situací při práci s agresivními osobami 
D)    ve zvládání a vedení motivačních rozhovorů či jiných dovedností při  krátké intervenci 
Z doložené dokumentace by mělo být vždy patrné, kdy a kde se školení uskutečnilo, v jakém bylo rozsahu (počet hodin), který konkrétní lektor školení vedl a z jaké byl konkrétní instituce (kontakt) a v případě školení B-D vždy doložte jaké konkrétní techniky a metody byly cvičeny.


V případě úhrady za získání těchto informací zašlete – nejlépe na email info@konopijelek.cz s ohledem na zákonnou lhůtu k rozhodnutí  – kopii schváleného ceníku, číslo účtu a VS platby a výši částky. V případě zájmu můžete rozhodnutí rovněž zaslat elektronicky, nejlépe v pdf.

V Ospělově dne 26. března 2015
Dušan Dvořák, MMCA,v.r.


-----------------------
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc


Okresní soud v Olomouci
č.j. 11 C 54/2015


Věc: replika a protinávrh k vyjádření žalobkyně

1.     Žalobkyně opětovně uvedla soudu nepravdivé údaje o žalovaném . Nyní se týkaly:

2.     Údajného napadení policie žalovaným 7.4.2014, když nic takového se nikdy neuskutečnilo a žalovaný žádá soud, aby žalobkyni přikázal nešířit takovéto nepravdivé pomluvy o žalovaném. Stejně tak žalovaný nenapadl nikdy žádný personál baru, kdy měl konflikt toliko s vyhazovačem baru a bránil se evidentní fyzické přesile vyhazovače, kterému se nelíbily „opilecké řeči“ žalovaného a z baru žalovaného za použití síly vyhazoval.

3.     Dalším nepravdivým sdělením žalobkyně je účelové sdělení, že snad podlitiny a hematomy na tváři žalovaného označené údajně při příjmu jako oděrky by měly být zraněním, se kterým se nechal druhý den ráno ošetřit žalovaný u dvou lékařů žalobkyně. Pokud byly v Dekurzu uvedeny (dopsány?), žalovaný žádá soud posoudit fotografie a lékařské zprávy s podlitinami na krku a v tváři, když ty  byly způsobeny žalovanému právě na PZS a žalovaný  si opětovně dovoluje připomenout výrok službu konajícího MUDr. Kubáta před přestupkovou komisí MMOL, že při příjmu (rozuměj půl hodiny po přijetí a přikurtování na PZAS) neměl žalovaný v tváři žádné zranění, což byla nepravda. Jak je možné, že službu konající lékař neřekl, že měl žalovaný aspoň nějaké oděrky?

4.     Žalobkyně se vůbec nevyjádřila ke klíčovému faktu celého řízení, že provozuje zdravotnické zařízení PZS na základě neplatného zákona. Ze sdělení žalobkyně ze zákona 106/1999 Sb. vyplynulo, dne 25.1.2008 žalobkyně schválila provozní směrnice PZS a na základě zákona č. 37/1989 Sb. dne 15.2.2008 v prostorách žalobkyně Ministerstvo obrany jako zřizovatel PZS toto Středisko sekundární prevence a léčby závislostí v AČR otevřelo. Toto jednání (ustanovení na základě neplatného zákona) pak „vysvětluje“ řadu „opomenutí“ zákonných povinností žalobkyně. Tato věc zpochybňuje jakýkoliv zákonný nárok žalobkyně nejen vůči žalovanému!

5.     Žalobkyně se vůbec nevyjádřila k faktu, že by žalovaný přijat do PZS bez souhlasu lékaře, přestože jde o zdravotnické zařízení !

6.     Žalobkyně se vůbec nevyjádřila k faktům týkajícím se zákonných povinností PZAS, které žalobkyně nedbala a správních  úkonů, kterých je povinna činit: projednání stížnosti, již uvedené lékařem vedené pracoviště a lékař při přijetí klienta na pracoviště, vzdělávání zdravotnických pracovníků pro danou specializaci, odběr kontrolního vzorku pro objektivní zjištění látky v těle,  poskytnutí krátké intervence, omezení na dobu nezbytně nutnou.

7.     Žalobkyně odmítá žalovanému ze zákona 106/1999 Sb. vydat (rovněž  v rámci stížnostního postupu)  tyto žádané informace:

a.     Zřizovací listinu PZS či jiného analogického dokumentu z roku 2008 dosvědčujícího vznik PZS

b.     Smlouvu žalobkyně s KÚ Olomouckého kraje z roku 2008 ve věci provozování PZS

c.      Jakékoliv dokumentace, ze které je patrné a ověřitelné, že v době od března 2008 – dubna 2014 byli pracovníci PZS proškoleni A)ve znalostech zákonných ustanovení a zákonných povinností PZS, provozních směrnic a standardů PZS B)ve zvládání krizových situací při práci intoxikovanými a psychotickými osobami C)ve zvládání krizových situací při práci s agresivními osobami D)ve zvládání a vedení motivačních rozhovorů či jiných dovedností při krátké intervenci Bylo uvedeno, že z doložené dokumentace by mělo být vždy patrné, kdy a kde se školení uskutečnilo, v jakém bylo rozsahu (počet hodin), který konkrétní lektor školení vedl a z jaké byly konkrétní instituce (kontakt) a v případě školení B-D vždy doložte jaké konkrétní techniky a metody byly cvičeny.

8.     Žalobkyni je známo, že žalovaný ztrátu majetků (resp. zcizení na PZS) nemůže prokázat, protože pachatele nechytil při činu a jde o tvrzení proti tvrzení, avšak s řadou nepřímých důkazů ve prospěch žalovaného. Pokud ale žalobkyně nevnímá jako vstřícný protinávrh žalovaného na stažení žaloby a mimosoudní vyrovnání za poničené brýle, žalovaný bude - s ohledem na ukončení šetření GIBS, které neprokázalo ani trestnost jednání policie v omezení svobody a společně s pracovníkem PZS ublížení na zdraví žalovanému - po žalobkyni v hlavním líčení žádat jako protinávrh za zbití své osoby (ublížení na zdraví) a poničení majetků náhradu ve výši 15. tisíc Kč + náklady řízení.  

9.     Žalovaný neuznává nárok žalobkyně ani z části a opětovně žalobkyni navrhuje stažení žaloby a mimosoudní vyřešení sporu za poničené brýle a zbití své osoby za pomocí mediátora.

10.  Sdělení soudu: Žalovaný bude s největší pravděpodobností do konce června 2015 mimo Evropu.

V Olomouci dne 3.5.2015                Dušan Dvořák

 
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Okresní soud v Olomouci
č.j. 11 C 54/2015


Věc: č.j. 11 C 54/2015 – sdělení

Sděluji, že řízení může být zahájeno i v červnu, další pobyt mimo ČR v blízké době neplánuji.

V Olomouci 1.6.2015                                   Dušan Dvořák, v.r.


Vaše podání ve věci "č.j. 11 C 54/2015" s evidenčním číslem 1f9c21ac-c129-429b-80f4-
6675736e1c84 a s běžným číslem 40305/2015 bylo doručeno dne 01.06.2015 20:52:24.
Bylo podáno elektronicky e-mailem.Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0
Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Okresní soud v Olomouci

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Okresní soud v Olomouci
č.j. 11 C 54/2015
Věc: důkazy k žalobě a protinávrhu č.j. 11 C 54/2015
    Jak bylo soudu doloženo, žalobkyně odmítla poskytnout v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím tyto dne 26.3.2015 žádané informace rozhodné pro dané řízení (žalobkyně na žádost nereagovala):
  • a) Zřizovací listinu PZS či jiného analogického dokumentu z roku 2008 dosvědčujícího vznik PZS,
  • b) Smlouvu žalobkyně s KÚ Olomouckého kraje z roku 2008 ve věci provozování PZS,
  • c) Jakékoliv dokumentace, ze které je patrné a ověřitelné, že v době od března 2008 – dubna 2014 byli pracovníci PZS proškoleni A)ve znalostech zákonných ustanovení a zákonných povinností PZS, provozních směrnic a standardů PZS B)ve zvládání krizových situací při práci intoxikovanými a psychotickými osobami C)ve zvládání krizových situací při práci s agresivními osobami D)ve zvládání a vedení motivačních rozhovorů či jiných dovedností při krátké intervenci Bylo uvedeno, že z doložené dokumentace by mělo být vždy patrné, kdy a kde se školení uskutečnilo, v jakém bylo rozsahu (počet hodin), který konkrétní lektor školení vedl a z jaké byly konkrétní instituce (kontakt) a v případě školení B-D vždy doložte jaké konkrétní techniky a metody byly cvičeny.
    Žalovaný podal 25.4.2015 proti nečinnosti žalobkyně stížnost ministerstvu obrany.
Ministerstvo obrany dne 28. 5.2015 pod č.j. 246-2/2015-1150 rovněž dané informace odmítlo vydat (bez udání důvodu) a nepravdivě k jednotlivým žádostem uvedlo
  • add a) že zřizovatelem PZS je Olomoucký kraj a žalobkyně PZS provozuje na základě smlouvy s Olomouckým krajem, zřizovací listina nezaslána
  • add b) že povinným subjektem k poskytnutí těchto informací je Olomoucký kraj, smlouva nezaslána,
  • add c) že doklady o školeních zaměstnanců jsou skartovány, skartační řád nezaslán

Dne 4.června 2015 Dušan Dvořák, v.r.


Foto MF DNES z jedné z pravidelných přehlídek u soudů ČR, reference na opilce uvedeny na http://dusandvorak.blogspot.cz/ 
V případě procesu použít http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=139106&doclang=CS